(บ. 4/2561) ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์

  (บ. 9/2561) ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับสภาวะห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายการสลายตัวทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด

  (บ. 8/2561) เครื่องทำปฎิกริยาเพื่อวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 1,600,000.-บาท