ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
 
วันที่ยื่นซองวันที่ขายซองรายละเอียด ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ
 
24 ต.ค. 256005 ต.ค. 2560 (บ. 4/2561) ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์ Download Download ขายแบบวันที่ 5-20/10/2560
24 ต.ค. 256005 ต.ค. 2560 (บ. 9/2561) ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับสภาวะห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายการสลายตัวทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด Download Download ขายแบบ 5-20/10/2560
24 ต.ค. 256012 ต.ค. 2560 (บ. 8/2561) เครื่องทำปฎิกริยาเพื่อวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 1,600,000.-บาท Download Download ขอรับเอกสารระบบe-GP วันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 เสนอราคระบบe-GP วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบเอกสาร วันที่ 25 ตุลาคม 2560
24 ต.ค. 256012 ต.ค. 2560 (บ. 5/2561) ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 ยื่นเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 24 ตุลาคม 2560 8.30-16.30 น.) ตรวจสอบเอกสาร วันที่ 25 ตุลาคม 2560
24 ต.ค. 256012 ต.ค. 2560 (- บ.16/2561) จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีวิจัยลำตะคอง Download Download แจกเอกสาร 12-20 ตุลาคม 2560
25 ต.ค. 256019 ต.ค. 2560 (- จ.4/2561) จ้างเหมาพนักงานรับ - ส่งเอกสารด่วน (1 พฤศจิกายน - 30 กันยายน 2561) Download Download จำนวน 11 เดือน
27 ต.ค. 256016 ต.ค. 2560 (บ. ๒๐/๒๕๖๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อเครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของการผลิตสารสำคัญจากโพรไบโอติกแบบต่อเนื่อง Download Download ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
27 ต.ค. 256017 ต.ค. 2560 (บ. ๒๓/๒๕๖๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download Download ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
30 ต.ค. 256010 ต.ค. 2560 (บ. 14/2561) ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตไบโอเมทานอลจากแก๊สชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด Download Download รับแบบวันที่ 10-27 ตุลาคม 2560
31 ต.ค. 256012 ต.ค. 2560 (- จ.12/2560) เครื่องเตรียมนาดนแคปซูลแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด Download Download แจกจ่ายเอกสาร 12-30 ต.ค.2560
31 ต.ค. 256012 ต.ค. 2560 (บ. 17/2561) เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย Download Download แจกจ่ายเอกสาร 12-30 ตุลาคม 2560
31 ต.ค. 256019 ต.ค. 2560 (- บ.25/2561) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิงตำบลบางปู Download Download แจกจ่าย 19-30/10/2560
01 พ.ย. 256019 ต.ค. 2560 (- บ.26/2560) เครื่องวิเคราะห์ปฎิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติ Download Download แจกเอกสาร 19-31/10/2560
01 พ.ย. 256020 ต.ค. 2560 (- บ.30/2561) เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร Download Download รับแบบ 20-31/10/2560
01 พ.ย. 256020 ต.ค. 2560 (บ. ๒๗/๒๕๖๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อเครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารจำนวน ๑ เครื่อง Download Download ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>