ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/35
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (กปร.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) จำนวน 2 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 ก.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/40
 • พนักงาน ประจำกองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองกฎหมาย (กกม.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (หป.สป.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (หป.สช.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ สังกัดกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 ก.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/33
 • พนักงาน ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 19 ก.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน