Download ใบขอรับบริการ

สำหรับลูกค้าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนอ.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
  แบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลอง
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
  การขอรับบริการและการรับรอง
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(ศทม.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย(ศบท.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ(ศคช.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)