ทรงพระเจริญ
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


กราบถวาย บังคม บรมบาท
  พระโลกนาถ จิตน้อม พระจอมขวัญ
พระมหา กรุณาธิคุณ อุ่นอนันต์
  จิตอาสา สร้างสรรค์ จรรโลงไทย
ยี่สิบแปด กรกฎา มาบรรจบ
  เฉลิมพระชนม์ พระทรงภพ ผ่านสมัย
ขอพระยศ ปรากฏเกียรติ กำจรไกล
  น้อมถวาย พระพรชัย "ทรงพระเจริญ"


ประพันธ์โดย: ดร.นฤมล รื่นไวย์


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย