วว. จับมือประเทศญี่ปุ่น วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชัน     วันนี้ (17 ส.ค. 2552) ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชัน/ไพโรไลซีส สำหรับผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่มีค่าความร้อนสูงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล” ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท Kansai Corporation ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า


     ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวชี้แจงว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะก๊าซเรือนกระจกหรือภาวะภูมิอากาศโลกแปรปรวน ล้วนมีสาเหตุหลักจากการใช้พลังงาน และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในทุกส่วนของโลก ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

     “..ความร่วมมือของ วว. และบริษัท Kansai Corporation ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน NEDO ของญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่ผลิตจากชีวมวลโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน/ไพโรไลซีสเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นที่ทราบกันในปัจจุบันว่าเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกและภาวะภูมิอากาศแปรปรวน โครงการความร่วมมือนี้ย่อมเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

     นายสุรพล วัฒนวงศ์ รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม รักษาการในตำแน่งผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชัน/ไพโรไลซีส สำหรับผลิตก๊าซ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่มีค่าความร้อนสูงเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ระหว่าง วว. กับบริษัท Kansai Corporstion ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Partnership Plan : GPP) ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยอาศัยประสบการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ

     “การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาระหว่าง วว. และ Kansai Corporation ภายใต้กรอบความร่วมมือ GPP เป็นความร่วมมือที่มีติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดทำให้นักวิจัย วว. สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของปฏิกรณ์แก็สซิฟิเคชันซึ่งออกแบบและสร้างโดย วว. มีประสิทธิภาพเพิ่มจาก 45% เป็น 65% สามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชันที่นำเข้าจากต่างประเทศ” นายสุรพล วัฒนวงศ์ กล่าว

     การดำเนินงานของ GPP จะยึดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้น การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและสำรวจ การสอบทาน และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี GPP จะให้การสนับสนุนเฉพาะเรื่องและ/หรือ โครงการที่เป็นความต้องการ ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น โดยหน่วยงานที่ต้องการรับการสนับสนุนจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนจากการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจาก วว. ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทนจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม

     ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดสรร จะนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และ/หรือ การสนับสนุนด้านอื่นๆ จากหน่วยงานของญี่ปุ่นซึ่งประกอบด้วย Japan External Trade Organization (JETRO) The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) Japan Overseas Development Corporation (JODC) และ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

     นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านงบประมาณแล้ว ยังมีการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสนับสนุนด้านเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ การส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยแก้ปัญหา และ/หรือเพิ่มขีดความสามารถ การจัดหลักสูตรอบรมวิชาการเฉพาะด้านให้แก่บุคลากร เป็นต้น

     อนึ่ง แก็สซิฟิเคชัน คือ กระบวนการแปรรูปชีวมวล (หรือวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น ถ่านหิน) เป็นก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ในปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 600–1,200 องศาเซลเซียส โดยจำกัดปริมาณออกซิเจนให้เหลือเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้ปกติ

     ไพโรไลซีส คือ กระบวนการแปรรูปชีวมวล (หรือวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น พลาสติก) เป็นถ่าน และ/หรือ Bio-oil และ ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (ปริมาณน้อย) ในปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 300 – 500 องศาเซลเซียส โดยไม่มีออกซิเจน (ในทางปฏิบัติมีออกซิเจนในปริมาณน้อย)

นำเสนอข่าวโดย วันที่  18-08-2009 10:55
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


404 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 34 คน

14.7%
[1]

23.5%
[2]

17.6%
[3]

11.8%
[4]

32.4%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537