วว. เสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท-เอก ภายใต้โครงการสร้างภาคีบัณฑิตฯ


นางมยุรี ผ่องผุดพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2552 ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีนายสุรพล วัฒนวงศ์ รักษาการผู้ว่าการ วว.ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนา “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก” เสนอผลและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์หลากหลายสาขา พร้อมนำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

     นายสุรพล วัฒนวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากการที่ วว.ได้ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง ดำเนินงานภายใต้โครงการ “การสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก” เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรับนักศึกษาเข้ามาทำวิทยานิพนธ์กับ วว. และจัดให้มีนักวิชาการที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญช่วยให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งการให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างการทำวิจัย

     วว. ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จะได้นำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง ได้แก่ 1.การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกในรูปสปอร์จากลำไส้ไก่ 2.การสังเคราะห์สารนาโนไททาเนียเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสี 3.อิทธิพลความเข้มแสงต่อปริมาณสารเอเชียติโคไซด์และคุณภาพบัวบก 4.การกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟจากน้ำเสียด้วยหินดินดาน 5.ผลของสารสกัดดอกมะลิซ้อนต่อการขยายตัวของหลอดเลือดในหนูขาว 6.การโคลนและการศึกษาคุณลักษณะของยีนไคติเนสจากข้าวไทย 7.การพัฒนาข้าวกล้องงอกนึ่งและผลของการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติของข้าวกล้องงอกนึ่ง 8.การศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนบนเพื่อป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก 9.การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบในกลุ่มไทเทเนียม-ซิลิคอน และไทเทเนียม-ซิลิคอนคาร์บอน โดยวิธีการโลหะวิทยาผง 10.ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และต้านการทำลายดีเอ็นเอจากอนุมูลอิสระของสารสกัด OPCs จากเมล็ดองุ่นแดงของไทยด้วยวิธีทดสอบ micronucleus test และ comet assay ในเซลล์ TK6 11.คุณสมบัติบางประการของแลคติคแอสิคแบคทีเรียที่แยกจากน้ำนมเหลืองคน 12.การผลิตปุ๋ยหมักที่ได้มาตรฐานเพื่อทดสอบการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพและการชะละลายธาตุอาหารพืชในดินที่มีปุ๋ยหมักผสมพลาสติกชีวภาพ 13.ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 14.การประเมินคุณภาพน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 15.การประเมินความเป็นพิษของสารสกัดจากผลของว่านขันหมาก และ16.การเตรียมเมมเบรนไคโตซานนาโนฟิลเตรชัน

     “...ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ประสบความสำเร็จด้วยดี ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน นับว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่าง วว. กับหน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษา ที่ร่วมกันสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้นำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทย วว.เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวจะสร้างผลผลิตและผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป...” รักษาการผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

     น.ส.พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 4 ปี ซึ่ง วว. พร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษาอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งต่างๆ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อรองรับต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในอนาคต

     นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก โทร. 0 2577 9176 (ดร.โศรดา) ในวันเวลาราชการหรือศึกษารายละเอียดที่ www.tistr.or.th/thesis

นำเสนอข่าวโดย วันที่  21-09-2009 13:00
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


795 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 8 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

12.5%
[4]

87.5%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537