วว.จัดสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท-เอก 18 เรื่อง ภายใต้โครงการสร้างภาคีผลิตบัณฑิตฯ ประจำปี 2556
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาโครงการสร้างภาคีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2556 จำนวน 18 เรื่อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี หวังสร้างบุคลากรรุ่นใหม่พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของประเทศไทย ครอบคลุมสาขาอาหาร การเกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ และนวัตกรรมวัสดุ ระบุ 32 สถาบันการศึกษาและนักศึกษา 260 คนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท 231 คน และระดับปริญญาเอก 29 คน

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2548 เนื่องจาก วว. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติในด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบัน วว. ยังคงดำเนินโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ต่อไป โดยมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของภาคการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการรับนักศึกษาเข้ามาทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับนักวิจัย และนักวิชาการของ วว. ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย จากหน่วยงานต่างๆ ของ วว. ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ฝ่ายวิศวกรรม และศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ เป็นต้น ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

      ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการดำเนินงานโดยผ่านความร่วมมือลงนามร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกอบด้วย 27 สถาบัน และ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศอีก 5 สถาบัน ซึ่งโครงการฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวน 260 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท 231 คน และระดับปริญญาเอก 29 คน นับเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่าง วว. กับหน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษา ที่ร่วมกันสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้มาใช้พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทย และสร้างผลผลิตและผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ สานเจตนารมณ์ของโครงการฯ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


     การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี พ.ศ.2556 มีจำนวน 18 เรื่อง ดังนี้ 1.การเตรียมนาโนคอมพอสิทของยางธรรมชาติกับอนุภาคนาโนอินทรีย์และอนินทรีย์ พบว่าอนุภาคนาโนเงิน (วัสดุอนินทรีย์) มีการกระจายตัวในแผ่นฟิล์มของยางผสม ซึ่งแผ่นฟิล์มสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escheircchia coli ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยยูเรีย สามารถเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยยูเรียได้โดยใช้เทคนิคการระเหยตัวทำละลายในระบบอิมัลชันแบบน้ำในน้ำมันในน้ำ และสามารถควบคุมการปลดปล่อยยูเรียให้เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้


     3.การคัดเลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟฝ้าย พบว่ารา Isaria fumosorosea (BCC1659) มีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ตัวอ่อนเพลี้ยไฟตาย 80% ราที่มีประสิทธิภาพรองลงมาได้แก่เชื้อรา Beauveria bassiana (N1) และ Metarhizium sopliae (TISTR3607) ทำให้ตัวอ่อนเพลี้ยไฟตาย 70% ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดลงได้ 4.ผลของเอทิลีนที่มีต่อกระบวนการย่อยสลายคลอโรฟิลล์ในมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว โดยเทคนิควิธีโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง พบว่าเอทิลีนมีผลต่อกระบวนการย่อยสลายคลอโรฟิลล์ในผลมะนาว โดยกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase, chlorophyllase และ Mg-dechelatase ไม่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายคลอโรฟิลล์ในผลมะนาวที่ได้รับเอทิลีน 5.การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการยับยั้งการแสดงออกของยีน Polyphenol oxidase ( PPO) ในสับปะรดด้วยเทคนิค RNA interference มุ่งปรับปรุงคุณภาพสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออกโดยการยับยั้งการทำงานของยีน PPO ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลซึ่งเป็นความผิดปกติทางสรีรวิทยาเมื่อสับปะรดถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำ


     6.การคัดเลือกข้าวเหนียว ทนเค็มในสภาพหลอดทดลอง พบว่าข้าวทุกพันธุ์ที่นำมาทดลองมีอัตรารอดชีวิตในอัตราที่ลดลงเมื่อความเข้มข้นของเกลือเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 30 วัน 7.การสกัด 2-acetyl-1-pyrrolidine และสารประกอบให้กลิ่นจากใบเตยด้วยวิธีการเพอร์แวบพอเรชั่น พบว่าสารสกัดให้กลิ่นที่แยกได้ไม่มีสีเขียวของคลอโรฟิล 8.การกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้หนอนแมลงวันลาย พบว่าหนอนแมลงวันลายสามารถกำจัดขยะอินทร์ประเภทผลไม้ได้ดี แต่ไม่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ประเภทผักได้ 9.การศึกษาประสิทธิภาพของการกำจัดโพแทสเซียมไอออนจากไบโอดีเซลดิบด้วยเรซินและซิลิกาจากเถ้าแกลบ ซึ่งการกำจัดด้วยวิธีนี้จะง่ายและสะดวกกว่าวิธีล้างด้วยน้ำที่ต้องล้างหลายรอบและก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นปริมาณมาก 10.การสังเคราะห์เมทานอลจากแก๊สเชื้อเพลิงในรูปของเสลอร์รีบนตัวเร่งปฎิกิริยาคอปเปอร์/ซิงค์ออกไซด์/อะลูมินา พบว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการรีดิวซ์ตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ที่ 275 องศาเซลเซียส โครงสร้างผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาและลักษณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ตามลำดับ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้คาดว่าจะสามารถปรับปรุงการเทคนิคการสังเคราะห์เมทานอลให้ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้


     11.การหาปริมาณโครเมตในตัวอย่างน้ำโดยเทคนิคการสกัดแบบคู่ไอออนและตรวจวัดด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี วิธีที่ใช้ในการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการหาปริมาณโครเมตในตัวอย่างน้ำจากสิ่งแวดล้อมได้ 12.การผลิตกรดแลคติกจากน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการหมักแบบขั้นตอนเดียวด้วยเชื้อแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่สามารถย่อยแป้ง พบว่าการผลิตกรดแลคติกจากระบบสามารถลดต้นทุนด้านวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตกรดแลคติกได้ และตะกอนจุลินทรีย์ที่ได้จากระบบยังสามารถนำไปใช้หรือปรับปรุงเพื่อเป็นอาหารสัตว์ต่อไปได้อีกด้วย 13.การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในระบบซีเควนซิ่งแบชรีแอคเตอร์ พบว่าการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในระบบเอสบีอาร์ด้วยเชื้อ Bacillus tequilensis MSU 112 เป็นแนวทางหนึ่งที่มีแนวโน้มในการผลิตพีเอชเอต่อไป 14.การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสของกากสบู่ดำ งานวิจัยชิ้นนี้นำกากสบู่ดำเข้าสบู่กระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส และของเหลวที่ถูกควบแน่น ของเหลวที่ได้จะแยกชั้นเป็นชั้นน้ำและชั้นน้ำมัน แก๊สที่เกิดขึ้น ได้แก่ แก๊สไฮโดรเจน แก๊สคาร์บอนมอนนอกซ์ไซด์ แก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกซ์ไซด์ แก๊สอิทีลีน และแก๊สอีเทน 15.การเตรียมและใช้ตัวกลางจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการกำจัดฟอสฟอรัส ทดลองโดยการคัดเลือกวัสดุที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในประเทศไทยมาเป็นส่วนผสมเพื่อขึ้นรูปเป็นตัวกลางในการกำจัดฟอสฟอรัส ได้แก่ เปลือกหอยแครง เปลือกหอยแครงเผา เศษคอนกรีต และตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุที่นำมาใช้ศึกษา พบว่ากลไกการกำจัดฟอสฟอรัสโดยใช้ตัวกลางเกิดขึ้นได้ทั้งจากกระบวนการดูดซับและการตกตะกอนควบคู่กัน


     16.การหาสภาวะที่เหมาะสมของการแซคคาริฟิเคชันด้วยเอนไซม์ของฟางข้าวหลังจากการปรับสภาพด้วยเบสที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้วิธีการพื้นที่ผิวสะท้อน มุ่งศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมของการแซคคาริฟิเคชันด้วยเอนไซม์ของฟางข้าวหลังจากการปรับสภาพด้วยเบสที่อุณหภูมิห้องเพื่อการผลิตเอทานอล 17.การผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าผลผลิตของเมทิลเอสเทอร์ที่ 93.94 เปอร์เซ็นต์ ได้รับภายใน 3 ชั่วโมง โดยการใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำมัน ใช้อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันเท่ากับ 15 ต่อ 1 และอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่ 65 องศาเซลเซียส ผลของผลผลิตเมทิลเอสเทอร์ยังบ่งบอกว่าแคลเซียมเมทอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ยอมรับได้ว่าสามารถนำไปทดแทนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของเหลวได้ และ 18.การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากระบบแบชรีแอคเตอร์ที่บำบัดน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ผสมกับของเสียกลีเซอรอล พบว่าระบบบัดน้ำเสียที่ป้อนด้วยน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ผสมกับของเสียกลีเซอรอล จะให้ปริมาณการผลิตพีเอชเอที่สูงกว่าการป้อนด้วยน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์

     นอกจากนี้ในการสัมมนาวิชาการดังกล่าว วว. ได้จัดเสวนาเรื่อง “แนวโน้มของโครงการภาคบัณฑิตในอนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิสิทธิ์ ลือธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงษ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. และ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. ร่วมเสวนา โดยมี ดร.โศรดา วัลภา นักวิจัยอาวุโส วว. ในฐานะเลขานุการโครงการการสร้างภาคีฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

     นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างภาคีฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก โทร. 0 2577 9176 (ดร.โศรดา วัลภา) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tistr.or.th/thesis

นำเสนอข่าวโดย วันที่  09-09-2013 13:33
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


183 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 6 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

16.7%
[4]

83.3%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5

โดยคุณ Andy Mail to Andy 119.28.118.182 [03-05-2020 15:40] #46844 (6/6)

https://www.siliconeuse.com
https://www.siliconeuse.com/products/
https://www.siliconeuse.com/blog/

โดยคุณ home theater seating Mail to home theater seating 128.1.113.61 [26-02-2020 07:47] #45948 (5/6)

Home cinema is a new life style now, especially home cinema with electric home cinema chairs. There are many home cinema chairs online while you can buy the hometheater room seating directly from the factory from LINSEN SEATING. For more cinema seating designs, pls contact us.
https://www.lstheaterseating.com/cinema-seating/home-cinema-seating/
https://www.lstheaterseating.com/cinema-seating/home-cinema-seating/power-headrest-recliner.html
https://www.lstheaterseating.com/cinema-seating/cinema-movie-chairs/


โดยคุณ judy Mail to judy 119.28.118.182 [19-02-2020 14:00] #45471 (4/6)

https://www.siliconeuse.com/product/foldable-silicone-cups/
https://www.siliconeuse.com/product/silicone-foodsafer-bags/

โดยคุณ judy Mail to judy 171.114.133.132 [10-11-2019 15:26] #40696 (3/6)

https://www.ai-won.com/motion-activated-camera
https://www.ai-won.com/how-does-a-motion-activated-camera-work.html

โดยคุณ eams chairs Mail to eams chairs 173.242.127.58 [04-07-2019 10:14] #38252 (2/6)

https://www.norpelfurniture.com/wishbone-chair.html
https://www.norpelfurniture.com/eames-plastic-chair.html

โดยคุณ eams chairs Mail to eams chairs 173.242.127.58 [04-07-2019 10:08] #38251 (1/6)

Norpel is a manufacturer and supplier of dining chairs and tables. Offering wooden dining chair, plastic dining chair, metal dining chair, bar stool, banquet chair, restaurant chair and dining table. Eames Plastic Chairs Replica is originally from northern Europe, adhering to the minimalist design concept, simple but not simple solid wood chair foot structure, square abstract cotton and linen art, bold and flexible color, collision out of a unique Danish style. It can show your taste of fashion personality no matter be a computer chair or dining chair.
[url]https://www.norpelfurniture.com/wishbone-chair.html[/url] y chairs
[url]https://www.norpelfurniture.com/eames-plastic-chair.html[/url] eames chair replica
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537