วว.จับมือ สสว.จัดสัมมนา "มองไปข้างหน้า...หาเส้นทางธุรกิจ เพิ่มผลผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “มองไปข้างหน้า...หาเส้นทางธุรกิจ เพิ่มผลผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หวังผลักดันงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้องตลาด พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน SMEs ยกระดับสู่ระดับสากล

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ SMEs นั้น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเอง สร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ออกนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวมีส่วนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการมีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าลดลง ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดของผู้ประกอบการที่ยังคงยึดติดกับแรงงานราคาถูก ให้เปลี่ยนเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณภาพของสินค้า ตลอดจนการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

     “....ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน พยายามส่งเสริมให้ SMEs รู้จักปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และได้ออกมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน ทั้งในรูปการช่วยเหลือทางการเงิน การสร้างแรงจูงใจทางภาษี การช่วยเหลือทางเทคนิคโดยการให้บริการที่ปรึกษา และการบริการวิเคราะห์ทดสอบ แต่ทว่าการช่วยเหลือสนับสนุนดังกล่าวยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ วว. ได้ร่วมกับ สสว. จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการค้าและการบริการขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ภายในองค์กร โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากด้านแรงงาน ได้แก่ ด้านการค้า และการบริการ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบโลจิสติกส์ มีการใช้ประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยภาครัฐ ในการทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ การปรับปรุงการบริหารและกระบวนการภายในองค์กร และการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการขยายตลาดเดิมหรือขยายฐานการค้าไปยังตลาดใหม่ เพื่อชดเชยผลของต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น หากผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะที่เกิดขึ้นได้ ผู้ประกอบการก็จะสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

      นอกจากนี้ วว.ยังได้จัดพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และ วิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ” ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อร่วมกันสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบนฐานความรู้ โดยการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะผลักดันธุรกิจใหม่ในอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สำหรับกิจกรรมสัมมนาฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ อาทิ ดร.จิตรา วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. นางอารดา เฟื่องทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายประวัติ สุทธิโกเศศ รองผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “อยากจะกู้ต้องรู้อะไร” โดย นายอานุภาพ แจ้งยุบล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสายงานสินเชื่อชุมชน ธ.ออมสิน นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผอ.ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) และนายแพทย์ธิติวัฒน์ ประชาธำรงภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทุนตั้งตัว รวมทั้งการเสวนา “นวัตกรรมดี มีสิทธิ์รวย” จาก ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว ม.หอการค้าไทย คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และแพทย์แผนไทยบุญยพร ยี่มี ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมนำธุรกิจผลิตภัณฑ์ “เลซิติน” โดยในงานฯ มีผู้ประกอบการ SMEs ในภาคกลางกว่า 150 คน เข้าร่วมในการสัมมนา

นำเสนอข่าวโดย วันที่  16-09-2013 14:05
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


151 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 5 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537