TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.


เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสารสนเทศด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
รวมทั้งการออกแบบระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดิจิทัล การจัดการความรู้ขององค์กรให้พร้อมใช้ประโยชน์ ผลิตสื่อความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่ต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สทส. [ About us ]
 (cc) by DaPino

รายงานการวิจัย วว.

TISTR Research reports

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2506 เพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้ สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคม

รายงานการวิจัย วว. เริ่มตีพิมพ์รายงานแต่ละโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 (ค.ศ.1965) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่วิจัยโดยนักวิจัยของสถาบันฯเอง รวมถึงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เป็นต้น ครอบคลุมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกว่าสองพันฉบับ ในหลากหลายกลุ่มสาขา

DIO News & Events
Digital and Information Office News  • กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร เชิญชวนใช้ระบบ KM Tank ที่ TISTR BLOG
  • สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (e-Library) อาจทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถให้บริการและดาวน์โหลดสารสนเทศได้ชั่วคราว ในเดือนกันยายน 2561 นี้
  • วว. ปรับเปลี่ยน 'วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.' สู่ฉบับออนไลน์เป็นฉบับบแรก ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป
  • ศูนย์ความรู้ วว. เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว. ตั้งแต่ มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  • ห้องสมุด วว. โดยกองบริการสารสนเทศ ร่วมเผยแพร่รายการผลงานวิจัยของ วว. ผ่าน คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
  • กองบริการสารสนเทศ ร่วมกับ กองการตลาด เผยแพร่ e-Books นวัตกรรมเครื่องจักร วว. แล้ว 2 เรื่อง
  • กองบริการสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการธุรกิจ จัดทำหน้า แสดงข้อมูลการจดสิทธิบัตรของ วว. ให้สามารถดูออนไลน์ได้แล้ว
  • หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย วว. สามารถติดต่อขอรับ "คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว." ฉบับตัวเล่ม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานวิชาการของ วว. ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ขอรับได้ที่ กองบริการสารสนเทศ โทร. 9100
  • นักวิจัย วว. สามารถดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว. ได้ที่ระบบเผยแพร่เอกสารในระบบ Intranet
  • นักวิจัย วว. สามารถดาวน์โหลด Template ไฟล์แม่แบบรายงานวิชาการ วว. ได้ที่ระบบเผยแพร่เอกสารในระบบ Intranet

e-Media

    ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ห้องสมุด วว. จัดหาหรือบอกรับสมาชิกไว้กับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ
    โดยนักวิจัยและบุคลากร วว. สามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (full-text) ได้ทันที เมื่อเปิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วว.เท่านั้น

สื่อประชาสัมพันธ์ / สื่อความรู้ วว.

จดหมายข่าว วว. พฤษภาคม
(PDF)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564
(PDF / online flip e-Book)
รายงานประจำปี วว.
(PDF)
e-books อื่นๆ
(PDF)
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย วว. ที่น่าสนใจ
ดูหัวเรื่องผลงานวิจัย วว. เพิ่มเติมได้จาก ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร วว.

site search at tistr.or.th

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ | ฉบับย้อนหลัง >
more >