TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

การจัดการความรู้ในองค์กร

Knowledge Management

      กองจัดการความรู้ (กจค.) และกองบริการสารสนเทศ (กบส.) โดยศูนย์ความรู้ ดำเนินงานสนับสนุน และรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้จากแต่ละหน่วยงานในองค์กร. สำหรับพนักงานและบุคลากร วว. สนใจศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องใด ที่ได้มีการวิเคราะห์และจัดเก็บแล้ว สามารถค้นคว้าเอกสารรายงานได้จากมุม "KM องค์กร" ในห้องสมุด ศูนย์ความรู้ วว. ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 หรือดาวน์โหลด full-text ได้ทันทีจากลิงค์ในรายการ ของระบบ KMIRDB สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ภายใน ต่อ 9294 หรือ กองจัดการความรู้ ต่อ 9083TISTR KM•IRDB

 (cc) by DaPino
        การจัดการความรู้ในองค์กร วว. และการบริการสารสนเทศ ที่ดำเนินการโดย ศูนย์ความรู้ วว. ปัจจุบันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้
เผยแพร่ภายนอกองค์กร
 • KM Website
 • เว็บไซต์นำร่อง KM
  เว็บไซต์นำร่องในการรวบรวมข้อมูล ประวัติ และกิจกรรมการเริ่มดำเนินงานด้าน KM ของ วว.
 • TISTR BLOG
 • เว็บบล็อก ภายนอก
  ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่สังคม เป็นเวทีเปิดสำหรับพนักงาน วว.ในการเผยแพร่บทความ สาระความรู้ ให้กับประชาชน บุคคลภายนอก
  เฉพาะบุคลากรภายในองค์กร
 • KM IRDB
 • ระบบการจัดการคลังความรู้ภายใน วว.
  เป็นระบบสำหรับใช้จัดเก็บ "รายงานการจัดการความรู้" (KM Reports) ของแต่ละหน่วยงาน ลงเป็นรายการบรรณานุกรม พร้อมการดาวน์โหลด full-text files
 • KM Intra
 • เว็บบล็อก ภายใน
  ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับพนักงาน วว.ในการเผยแพร่บทความ สาระความรู้แก่กันภายในหน่วยงาน
 • Digital Archive
 • คลังไฟล์ดิจิทัล ศคร.
  แหล่งเก็บไฟล์ดิจิทัล โดย ศูนย์ความรู้ วว. อาทิ คลิปรายการเสียงตามสาย, คลิปเสียง ผวว.พบพนักงาน, ไฟล์นำเสนอ ไฟล์มัลติมีเดีย ต่างๆ สำหรับเผยแพร่ภายใน

  KM IRDB : ระบบการจัดการคลังความรู้ภายในองค์กร วว.

  (TISTR KM•IRDB : Knowledge Management • Institutional Repository Database)

          ศูนย์ความรู้ วว. ได้นำระบบ CMS (Content Management System) มาติดตั้งเสริมโมดูลทางด้าน Bibliography จัดทำเป็นระบบ IR (Institutional Repository) สำหรับรวบรวม จัดเก็บและบันทึกรายการของตัวเล่ม รายงานการจัดความรู้ภายในองค์กร (KM Reports) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน ที่จัดทำขึ้นในแต่ละหน่วยงานของ วว. อย่างเป็นรนะบบ โดยสามารถเข้าถึงออนไลนได้เฉพาะจากเครือข่ายคอมพิวเตอรภายใน วว. สำหรับบุคลากร วว.เท่านั้น

          โดยระบบ TISTR KM•IRDB รองรับกับมาตรฐานการเชื่อมข้อมูล OAI-PMH ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบ IR ที่แนะนำโดย TNRR (Thai National Research Repository; คลังข้อมูลงานวิจัยไทย) ซึ่งในเบื้องต้นจะเป็นการทดสอบใช้รวบรวมเฉพาะกับรายงานการจัดการความรู้ วว.เพียงหมวดเดียวก่อน


  หน้าหลักแสดงรายการรายงานการจัดการความรู้ ที่ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ ได้รับตัวเล่มมาจัดเก็บ จัดเรียงตามปีที่ดำเนินการ

  เข้าสู่ระบบ TISTR KM•IRDB เฉพาะภายในเครือข่าย วว.


  ค้นตาม ชื่อหน่วยงาน

          นอกจากการเรียงตามปีที่จัดทำ KM แล้ว ระบบยังสามารถรวบรวมจัดหมวดตามชื่อหน่วยงาน กลุ่ม / ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / กอง / หป. ที่จัดทำ ให้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถทราบได้ทันทีว่าหน่วยงานนั้นๆทำ KM มาแล้วกี่เรื่อง

  ค้นตาม คำสำคัญ (Keywords)

          แต่ละเล่มรายงาน บรรณารักษ์จะทำการลงรายการบรรณานุกรม และให้คำสำคัญของเรื่องนั้นๆไว้ โดยระบบจะรวบรวมจำนวนคำสำคัญที่ตรงกันให้โดยอัตโนมัติ

  หน้าแสดงรายละเอียด

          แสดงบรรณานุกรมและรายละเอียดของ รายงานการจัดการความรู้ อาทิ หน่วยงานที่จัดทำ, ประเภทของ KM ที่จัดทำ (Core หรือ Functional), ปีที่จัดทำ, จำนวนหน้า, พร้อมลิงค์สำหรับดาวน์โหลด (Download URL) ถ้ามีการนำส่งไฟล์ดิจิทัลมายัง ศคร. และตรงตามเงื่อนไขการนำเข้าระบบออนไลน์

  ประวัติการทำ KM วว.

  เข้าสู่ระบบคลังความรู้ KMIRDB

  การดาวน์โหลดรายงาน

  KM Reports
  รายงานการจัดการความรู้ี
  © Copyright by TISTR


  พนักงาน วว.สามารถดาวน์โหลดได้ ในหน้าบรรณานุกรมของรายการนั้น ที่มีลิงค์ Download URL ปรากฎ ซึ่งไฟล์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของ ZIP file ที่เข้ารหัสไว้ สามารถขอรับรหัสผ่านได้ที่ ศคร.
  KM reports ที่เปิดให้ดาวน์โหลดนี้ จะไม่รวมถึงไฟล์ที่เป็นการบันทึกวิดีโอ
  ดาวน์โหลดโปรแกรม สำหรับ unzip เปิดไฟล์

  สืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด วว.