TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

บริการ สทส.

DIO Services

      ดำเนินงานสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ตามนโยบายการทำวิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้สารสนเทศงานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา การบริการงานห้องสมุดแก่นักวิจัยของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก ให้บริการค้นคว้ารายงานวิจัย วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสถาบันฯ, รายงาน FAO (Food and Agriculture Organization) ของสหประชาชาติ และทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการค้นคว้าวิและภายนอก วว.

      The key role of DIO mainly involves knowledge management in terms of S&T knowledge and information services in order to provide a user-friendly retrieval system and accessibility via the utilisation of advanced information and communication technologies. The services offered are, namely, E-library, Web search. These activities aim to create the learning environments while adding value to knowledge and information, and promoting the development of science and technology. As part of knowledge management

 (cc) by DaPino
  • ดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร (organizational knowledge) บนฐานความเชี่ยวชาญและแผนการดาเนินงานของ วว. โดยรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย. รวมถึงประสานระหว่างหน่วยงานใน วว.เพื่อจัดการความรู้

  • ส่งเสริมการเรียนรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา สร้างเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
  ห้องสมุด ศคร.วว. อาคารวิจัยและพัฒนา1 เปิดให้บริการ
  • สืบค้น-ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ แก่นักวิจัยและพนักงาน วว. หรือสืบค้น คัดลอกทำสำเนา สำหรับ่อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก
  • หนังสือ คู่มืออ้างอิง ตำรา มาตรฐาน รายงาน สารคดี
  • รายงานการวิจัย วว. และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของ วว.
  • วารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หนังสือพิมพ์
  • e-books และสื่อมัลติมีเดียในรูปดิจิทัล
  • ดาวน์โหลดคู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ
  • บริการอินเตอร์เน็ต
  • โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
  • มุมนัดพบ สภากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ระบบสืบค้นรายงานการวิจัย วว. และทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ให้บริการในห้องสมุด ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตอลด 24 ชั่วโมง และในหลายรายการสามารถดาวน์โหลด* เอกสาร รายงานวิจัยฉบับเต็ม (full-text) หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ได้ทันที (*การดาวน์โหลดเป็นบริการเฉพาะบุคลากรของ วว.เท่านั้น)

     ให้บริการบรรณาธิกร (editing) กำกับรูปแบบความถูกต้องและตรวจแก้ต้นฉบับ, งานด้านการจัดเลย์เอาต์และออกแบบอาร์ตเวิร์ก รวมถึงกระบวนการผลิต จัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ วว. เช่น
  • งานสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information; SDI)
   บริการช่วยค้นคว้าและรวบรวมบทความทางวิชาการ ตามคำสำคัญหรือหัวข้อเรื่องที่สนใจเฉพาะบุคคลของนักวิจัย จัดส่งให้ราย 3 เดือน
  • งานจัดซื้อ จัดหาสารสนเทศ หนังสือ ตำรา คู่มือ เอกสารบทความ full-text ทางวิชาการ ฯลฯ จากเครือข่ายห้องสมุด, ฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของ วว.
  • งานวารสาร ให้บริการวารสารในห้องสมุดกว่า 200 ชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเลือกจัดทำกฤตภาคเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Information files) ลงฐานข้อมูลดัชนีวารสาร (Journal Indexing) ในระบบ e-Library
     เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและสั่งซื้อ รายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจค้นคว้างานวิจัย สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคม วงการศึกษาและการวิจัย โดยคิดเพียงค่าดำเนินการจัดพิมพ์รูปเล่มจำหน่ายในราคาที่ถูกมาก สำหรับเพื่อการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาด้านต่างๆ ได้ทั้งในระดับอุดมศึกษาและภาคเอกชน

  • บริการ ออกแบบ พัฒนา ระบบดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินการภายในองค์กร
  • ให้คาปรึกษาด้านการใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ระบบดิจิทัล
  • ควบคุม ปรับปรุง และดูแลบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร
  • ดาเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายสื่อสารขององค์กรให้เกิดความรวดเร็วและทันสมัย
  • ดาเนินการพัฒนา และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบดิจิทัลและสารสนเทศขององค์กร
     การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นสื่อกลางในการเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างแหล่งสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้

  • KM LITE - บล็อกวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  • TISTR BLOG - บล็อกแลกเปลียนเรียนรู้
  • KM Internal - บล็อกจัดการความรู้ภายในองค์กร
  • KLC e-docs online - เอกสารออนไลน์ ศคร.วว.
  • @tistr_KLC - twitter ศคร.วว.
  • Facebook - เฟซบุ๊ก วว.
  • YouTube - ยูทูป วว.
     ศูนย์ความรู้ วว. หรือเดิมคือ ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.) มีบทบาทประสานงานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิ