คำขอรับบริการ

คำขอบริการเลขที่ วันที่ 26/01/2565

ข้าพเจ้า   ในนาม

ตำแหน่ง   สถานที่ติดต่อ เลขที่   ถนน

แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด

รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์   โทรสาร

E-mail

มีความประสงค์ขอรับบริการ  ก. งานบริการทดสอบ  ข. งานบริการวิเคราะห์ จากศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ศพว.-วว.) ดังรายการต่อไปนี้

ชื่อและรหัสตัวอย่างจำนวนรายละเอียดที่ขอรับบริการ

วิธีทดสอบ อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

อื่นๆ (โปรดระบุ)


รายงานผล ภาษาไทย ฉบับ
รายงานผล ภาษาอังกฤษ ฉบับ
ไม่ขอรับรายงานผล
ขอรับคืนตัวอย่างที่นำมาขอบริการภายใน 60 วัน หลังจากวันกำหนดเสร็จ
ไม่ขอรับคืนตัวอย่างที่นำมาขอรับบริการ
ยินยอมให้รับเหมาช่วงการทดสอบกับ
ไม่ยินยอมให้รับเหมาช่วงการทดสอบ
มีเอกสารเพิ่มเติมแนบท้าย

ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าบริการ ตามระเบียบของ วว.
หลังจากการทดสอบ/วิเคราะห์แล้ว หากตัวอย่างขำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ข้าพเจ้ายินดีรับคืนโดยไม่คิดค่าเสียหายจาก วว.


กรุณานำรหัสด้านซ้ายมากรอก (8 ตัวอักษร) เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล