')

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรับสมัครที่ 65/4
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก
รับสมัครจนถึงวันที่
7 ก.พ. 2565

วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ประจำสำนักตรวจสอบภายใน (สตส.) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


*มีกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศรับสมัครที่ 65/1
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา
รับสมัครจนถึงวันที่
26 ม.ค. 2565
วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ดังนีh

1. ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำกองพัฒนาระบบงาน (กพร.) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครที่ 65/3
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครจนถึงวันที่
26 ม.ค. 2565
วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป
สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2565

ช่องทางการติดต่อสมัครงาน
 • ติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ที่
  กองบริหารบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่
  กองบริหารบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สมัครออนไลน์ผ่านทาง ระบบ HRIS ของ วว.โดยตรง
 • สมัครออนไลน์ผ่านทาง   www.jobtopgun.com
  (สำหรับตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจำเท่านั้น)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2577 9388 - 89
*** ไม่รับผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศนี้ ***
Download แบบฟอร์มสมัครงาน
PDF Apply form
DOC Apply form

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready