')

สาระสำคัญในสัญญา

ลงประกาศ หัวข้อประกาศ
  08 มี.ค 2564  จ้างทดสอบความเป็นพิษในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก จำนวน 6 ตัวอย่าง e-bidding
  05 มี.ค 2564  จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  23 ก.พ. 2564  สัญญา จ.25/2564 ค่าปรับปรุงโรงเรือน Green House (อาคาร 20)
  23 ก.พ. 2564  สัญญา ซ.54/2564 เครื่องวัดการสึกหรอของชิ้นส่วนหัวเข่าเทียม (Artificial Knee Joint Prostheses) ตามมาตรฐาน ISO 14243
  23 ก.พ. 2564  ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งยูนิเวอร์แซลอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
  22 ก.พ. 2564  จ้างปรับปรุงพื้นที่ในอาคารโรงไฟฟ้าจากขยะ/ชีวมวล และดำเนินการขนย้ายพร้อมติดตั้งชุดปฏิกรณืพลาสม่าฯ จำนวน ๔ ชุด
  19 ก.พ. 2564  จ.23/2564 จ้างตรวจวัดและบริการวิเคราะห์ฝุ่นขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในช่วงฝุ่นละอองสูง จำนวน 1 งาน
  17 ก.พ. 2564  ซ.55/2564 เครื่องทดสอบรับรองประแจทางหลีก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  16 ก.พ. 2564  ซื้อเครื่องปั่นเหวียงสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง
  16 ก.พ. 2564  ข้อตกลเงเลขที่ 536/2564 อุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบอาคาร Admni และ RD2)
  08 ก.พ. 2564  ข้อตกลง 609/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Force Transducer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ก.พ. 2564  ข้อตกลงเลขที่ 572/2564 ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล
  28 ม.ค. 2564  สาระของสัญญาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน วว.เส้นทาง วว.(บางเขน)-ศทม. (บางปู) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
  28 ม.ค. 2564  ซ.43/2564 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมทานอลด้วยเทคนิต High performance Liqid Chromatograpyh
  26 ม.ค. 2564  ซ.44/2564 เครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  26 ม.ค. 2564  สาระสำคัญของสัญญาเครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ฉลาด
  26 ม.ค. 2564  ซ.43/2564 ชุดผลิตเชื้อเพลิงจากลำต้นปาล์มด้วยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซซัน
  15 ม.ค. 2564  ซ.45/2564 ตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 ชุด
  14 ม.ค. 2564  ซ.42/2564 เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเตรียมสารเคมีชีวภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  14 ม.ค. 2564  จ้างบริการ Co-Location
  13 ม.ค. 2564  ซ.41/2564 เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรีย์ใช้เพื่อการออกซิเดชั่นสารอินทรีย์ในน้ำ (Chemical Oxygen Demand)พร้อมอุปกณณืประกอบ
  12 ม.ค. 2564  จ.19/2564 งานปรับปรุงพื้นอาคาร1 ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  12 ม.ค. 2564  ชุดอุปกรณ์ปฏิกรณ์การสกัด พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
  12 ม.ค. 2564  สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย(วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 งาน
  11 ม.ค. 2564  ซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคระาห์คุณสมบัติวัสดุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  11 ม.ค. 2564  ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ แยวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  08 ม.ค. 2564  สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องวัดมิติแบบ 2 แกน จำนวน 1ชุด
  08 ม.ค. 2564  เครื่องอ่านปฏิกิริยาการเรืองแสงของยีนรายงานผล จำนวน ๑ ชุด
  08 ม.ค. 2564  ซ.40/2564 เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
  08 ม.ค. 2564  สาระในสัญญาเครื่องตรวจสอบติดตามการใช้งานรถไฟแบบอัจฉริยะ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  07 ม.ค. 2564  ซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  06 ม.ค. 2564  ซ.35/2564 เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรียสาร (Biochemical Oxygen Demand) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด
  06 ม.ค. 2564  ซ.36/2564 ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด
  06 ม.ค. 2564  เครื่องวัดแสงเชิงสเปกดรัมสำหรับงานความปลอดภัยทางแสงวิทยา จำนวน 1 ชุด
  06 ม.ค. 2564  สาระสัญญาเครื่องมือทดสอบคุณภาพผิวสัมผัสในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  06 ม.ค. 2564  ซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิเคราะห์ และแยกองค์ประกอบของไขมัน
  06 ม.ค. 2564  สาระในสัญญาเครื่องมือทดสอบเชิงกลสำหรับนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิท ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  06 ม.ค. 2564  สาระสัญญาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี, วว.บางเขน, วว.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
  05 ม.ค. 2564  จ้างจัดนิทรรศการ OTOP CITY 2020
  05 ม.ค. 2564  ซ.28/2564 ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบเขย่า จำนวน 1 ชุด
  05 ม.ค. 2564  ซ.23/2564 ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด
  05 ม.ค. 2564  ซ.24/2564 ชุดเครื่องย่อยผนังเซลล์เพื่อสกัดสารพันธุกรรมด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงแบบสามมิติพร้อมเครื่องเตรียมวัสดุเพาะเลี้ยงตัวอย่าง
  04 ม.ค. 2564  เครื่องวัดคุณสมบัติเส้นใย (Automatic Dilution Module)
  04 ม.ค. 2564  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมในสารละลายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
  04 ม.ค. 2564  ชุดเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า สัญญาณชีพและความเข้มข้น จำนวน 1 ชุด
  30 ธ.ค. 2563  ซื้อเครื่อง NIR Spectroscopy จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
  30 ธ.ค. 2563  เครื่องบรรจุสารตัวอย่าง วัสดุอ้างอิง ตัวอย่างงานทดสอบความชำนาญแบบผงและของเหลวโดยการวัดน้ำหนักแบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 ชุด
  30 ธ.ค. 2563  งานจ้างโครงการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด จำนวน 1 งาน
  30 ธ.ค. 2563  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช่อากาศ แบบเยือกรองภายนอกพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ
  30 ธ.ค. 2563  ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีชนิดตัวทำละลายยิ่งยวด จำนวน ๑ ชุด
  30 ธ.ค. 2563  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการใช้แสงของใบพืช Pulse Amplitude
  29 ธ.ค. 2563  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดไพรโบโอติกด้วยการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสุมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  24 ธ.ค. 2563  ข้อตกลง 403/2564 ค่าจ้างซ่อมแซมการชำรุดของกันสาดของอาคารโรงงานนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 งาน
  23 ธ.ค. 2563  จ.18/2563 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา
  23 ธ.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 207/2564 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
  22 ธ.ค. 2563  ข้อตกลง 332/2564 ชุดเครื่องมือตรวจวัดความแน่นเนื้อ ปริมาณกรดและของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในผักและผลไม้รุ่นดิจิตอลแบบเคลื่อนย้ายได้จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ธ.ค. 2563  ข้อตกลง 262/2564 ค่าจ้างทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 งาน จ.14/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 ธ.ค. 2563  ข้อมูล..สาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดตรวจสอบความเป็นพิษของจุลินทีรย์ต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด
  17 ธ.ค. 2563  จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สัปประรด)
  16 ธ.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 335/2564 จ้างงานทำป้านหน่วยงานสถานีวิขัยสิ่งแวดล้อมแสแกราช
  04 ธ.ค. 2563  ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ พร้อมติดตั่งและทดสอบ อาคาร Admin จำนวน 3 ชุด
  04 ธ.ค. 2563  จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน 1 งาน
  02 ธ.ค. 2563  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่ากรพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน
  01 ธ.ค. 2563  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิจัยและพัฒนา 1 อาคารวิจัยและพัฒนา 2 และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดีและพร้อมใช้งาน
  17 พ.ย. 2563  จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020
  10 พ.ย. 2563  จ้างตรวจสอบบำรุงลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 พ.ย. 2563  จ้างให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ฯ
  10 พ.ย. 2563  ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน 10,800 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 พ.ย. 2563  จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ โคเน่ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 พ.ย. 2563  จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเครือข่ายกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 4 ครั้ง
  28 ต.ค. 2563  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ต.ค. 2563  ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ต.ค. 2563  ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ต.ค. 2563  จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูล วว. เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ พันธมิตรระบบราง และโพรไบโอติกเพื่อการประชาสัฒพันธ์ จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม
  28 ต.ค. 2563  จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ต.ค. 2563  จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2563  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
  15 ต.ค. 2563  ษ.7/2563 จ้างควบคุมงานค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผลิตเครื่องสำอาง โดยวิธีคัดเลือก
  15 ต.ค. 2563  ซ.69/2563 ซื้อชุดตัดเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  07 ต.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1317/2563 ชุดเตรียมวัตถุดิบสำหรับหมักสุรา ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
  07 ต.ค. 2563  เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
  07 ต.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1318/2563 ชุดตู้อบลมร้อนชนิดสุญญากาศ (Vacuum Hot Air Oven) ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
  07 ต.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่1311/2563 ชุดบรรจุผลิตภัณฑ์สุราขาวแอลกอฮอล์โดยระบบกรอง
  07 ต.ค. 2563  จ.60/2563 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารแคนทืน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  07 ต.ค. 2563  จ.69/2563 ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เคมีขั้นสูง
  07 ต.ค. 2563  จ.65/2563 ค่าก่อสร้างป้อมรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 หลัง
  07 ต.ค. 2563  ษ.6/2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Master Plan Digital Platform
  07 ต.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1368/2563 ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารโรงงานนำทาง
  01 ต.ค. 2563  ค่าจัดงานประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ จำนวน ๓ วัน
  29 ก.ย. 2563  จ้างงานปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญเป็นห้องประชุม ๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการประชุมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน ๑ งาน
  29 ก.ย. 2563  จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ระเหยได้แบบแมสสเปคโครเมทรี (GCMS) ฯ
  29 ก.ย. 2563  ซื้อชุดผ้าปูที่นอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 600 ชุด
  29 ก.ย. 2563  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสาธิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล ฯ
  28 ก.ย. 2563  ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เคมีชั้นสูง จำนวน ๑ หลัง
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลง 1334/2563
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1338/2563 จ้างงานกันซึมอาคารวิจัยและพัฒนา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1100/2563 ค่าจ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลง 1308/2563
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1306/2563 จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1288/2563 จัดจ้างทำชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1204/2563 จ้างตรวจประเมินวิเคราะห์สารเคมตกค้างและตรวจติดตามผลหลังการรับรองฯ
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1204/2563 จ้างตรวจประเมินวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและตรวจติดตามผลหลังการรับรอง ตามมาตฐานมกษ.9001-2563 ฯ
  21 ก.ย. 2563  ข้อตกลง 1309/2563
  18 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1307/2563
  18 ก.ย. 2563  ซื้อเครื่องกรองขนาด 25 แผ่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ย. 2563  ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย เข้า - ออก จำนวน ๑ ระบบ
  14 ก.ย. 2563  ซื้อครุภัณฑ์จอภาพ LED พร้อมติดตั้งห้องประชุม กวท. ชั้น ๘ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ย. 2563  ซื้อชุดบรรจุผลิตภัณฑ์สุราขาวฯลฯ
  11 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1326/2563 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 และ -20 องศาเซลเซียส ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  11 ก.ย. 2563  ซื้อติดตั้งระบบออโต้สไลด์ประตูบานเลื่อนและบานสวิง ฯ
  09 ก.ย. 2563  จ.58/2563 จ้างตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่1168/2563
  09 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่1169/2563 จ้างสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของ วว. (คลองห้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 892/2563จ้างประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Bio Extract Organ
  09 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1132/2563 ค่าจ้างซ่อมตัวตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจน
  09 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1029/2563 จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ก.ย. 2563  จ้างงานซ่อมรางน้ำรอบบ่อ biogas (ศูนย์สาธิตฯ สถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ก.ย. 2563  สัญญาเลขที่ จ.59/2563 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ 2 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)
  08 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1198/2563 จ้างต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud or teams-Alol Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Licensing แบบ รายปี
  02 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่1228/2563 ชุดทดสอบการระคายเคืองเนื้อเยื่อผิวหนังจำลอง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  02 ก.ย. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1234/2563 ค่าบริการกำจัดกากสารเคมี วว.เทคโนธานี
  24 ส.ค. 2563  จ.40/2563 ค่าจ้างเหมาบริการวิชาการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯ แก่เกษตรกรผุ้ผลิต ผู้ประกอบการ
  24 ส.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 893/2563 ค่าจ้างติดตึั้งระบบระบายอากาศอาคารเก็บสารเคมี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  24 ส.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 893/2563 ค่าจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารเก็บสารเคมี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  24 ส.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1135/2563 เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter สำหรับห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร ศบท.
  24 ส.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 1062/2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA.
  24 ส.ค. 2563  สัญญา จ่.53/2563 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว.
  24 ส.ค. 2563  จ้างปรับปรุงผนังด้านหลังห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๘ อาคาร RD1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ส.ค. 2563  ซื้ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  14 ส.ค. 2563  จ้างการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว นวัตกรรมทำเงินกับ วว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05 ส.ค. 2563  ค่าจ้างปรับปรุงหลังคา SKY LIGHT อาคาร 1 ศทม. บางปู
  05 ส.ค. 2563  จ้างเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะเดินระบบเครื่องจักรภาในอาคารคัดแยกขยะ ตพบลตาลเดืยว
  17 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 873/2563 จ้างการปรับปรุงโปรแกรมระบบรับงานบริการของศพว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ก.ค. 2563  จ.38/2563 จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก
  17 ก.ค. 2563  จ.38/2563 จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก
  17 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 849/2563 เครื่องทำปฏิกริยาละอองลอย (Dilution system)
  17 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 870/2563 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
  17 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 863/2563 จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก (ตาข่าย)
  17 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 850/2563 เครื่องกำเนิดละอองอนุภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 837/2563 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ก.ค. 2563  ซ.62/2563 เครื่องวัดความเข้มแสงฝุ่นละอองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ค. 2563  จ.39/2563 จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธิ์และใกล้เคียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 747/2563 อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  14 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 729/2563 เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 4 ตำแหน่งพร้อมเครื่องพิมพ์ผล
  14 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 745/2563 งานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะและแร่ธาตุฯ
  13 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 748/2563 การเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและลดความสูญเสียมะม่วงล้นตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ค. 2563  ค่าจ้างซ่อมท่อน้ำและตะแกรงดักกลิ่นอาคาร Admin และอาคาร RD2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ
  02 ก.ค. 2563  ข้อตกลงเลขที่ 746/2563 หมื้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไปน้ำขนาด 100 ลิต
  25 มิ.ย. 2563  จ.54/2563 จ้างปรับปรุงห้องศนส. (1432) เป็นห้อง ARCHIVE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มิ.ย. 2563  จ้างเดินสายสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
  15 มิ.ย. 2563  ข้อตกลงที่ 687/2563 จ้างซ่อมบำรุงไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มิ.ย. 2563  ข้กตกลงเลขที่ 688/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา(อาคารสัตว์ทดลอง)
  12 มิ.ย. 2563  ษ.5/2563 จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบประปากำลังการผลิต 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  28 พ.ค 2563  ซ.61/2563 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  28 พ.ค 2563  จ.50/2563
  28 พ.ค 2563  ข้อตกลงเลขที่ 682/2563 เช่าซอฟแวร์ไลเซนส์
  22 พ.ค 2563  ข้อตกลงเลขที่681/2563 จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชรพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 (จำนวน 9 อัน )30 ปี (จำนวน 13 อัน )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ค 2563  ซ.53/2563 ชุดต้นแบบบำบัดน้ำชะขยะในบ่อขยะ
  21 พ.ค 2563  จ.49/2563 อาคารทดสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
  20 พ.ค 2563  สาระสำคัญในสัญญาเลขที่ จ.44/2563 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูล (Data Center) ปี 2563
  20 พ.ค 2563  ซ.60/2563 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 พ.ค 2563  จ.48/2563 ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์หัวสาย RMU
  19 พ.ค 2563  ษ.4/2563 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs
  19 พ.ค 2563  จ.51/2563 จ้างก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำคนพิการอาคาร MPAD
  18 พ.ค 2563  ซ.59/2563 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
  18 พ.ค 2563  ซ.59/2563 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
  15 พ.ค 2563  จ.41/2563 จ้างต่ออายุ License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 Licenses และ SAP BI จำนวน 10 Licenses
  15 พ.ค 2563  จ.46/2563 จ้างการสร้างกลยุทธิ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  30 เม.ย 2563  ซ.57/2563 เครื่องขัดงานแบบภาคสนามแบบใช้แบตเตอรรี่สำหรับทดสอบด้วยเทคนิคเรพลิกา
  30 เม.ย 2563  จ.47/2563 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ(เรือนกระจกหลังที่2) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  29 เม.ย 2563  ข้อตกลงเลขที่ 638/2563 จ้างงานซ่อมบำรุงและปรับปรุง FIRE PUMP โดยเฉพาะเจาะจง
  28 เม.ย 2563  จ.10/2563 จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ web Meeting จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 เม.ย 2563  ซ.56/2563 ชุดปรับปรุงคุณภาพเครื่องฉีดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ
  24 เม.ย 2563  จ.43/2563 จ้างบริการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน
  24 เม.ย 2563  จ.42/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ BRUKER Autoflex speed MALDI-TOF-MS
  15 เม.ย 2563  จ้างก่อสร้างถนนเข้า-ออกอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านววัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติฯ
  15 เม.ย 2563  ซ.58/2563 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด 200 ลิตร
  15 เม.ย 2563  จ.37/2563 จ้างการต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันผู้ประกอบการสู่ตลาดโลกในยุค 4.0 ด้วย Brand DNA
  10 เม.ย 2563  จ.11/2563 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตวิทยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 เม.ย 2563  จ.27/2563 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ
  09 เม.ย 2563  ซ.47/2563 เครื่องทดสอบความต้านทานการสั่นสะเทือน
  09 เม.ย 2563  ซ.50/2563 เครื่องทดสอบรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางรถไฟ
  09 เม.ย 2563  ซ.48/2563 ชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์พร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ Fully Automated (Cell Imaging System)
  09 เม.ย 2563  จ.34/2563 ค่าปรับปรุงระบบปรับสภาวะอากาศตามมาตรฐานGMP
  09 เม.ย 2563  ซ.51/2563 อุปกรณ์งานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
  09 เม.ย 2563  ซ.55/2563 อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการสกัดสารสมุนไพร
  09 เม.ย 2563  ซ.19/2563 ชุดต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
  09 เม.ย 2563  ข้อตกลงเลขที่ 494/2563 จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานนโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
  09 เม.ย 2563  ข้อตกลง 494/2563
  09 เม.ย 2563  ซ.27/2563 ซื้อมาตรฐานสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  09 เม.ย 2563  ซ.25/2563 เครื่องเจียรราบโลหะหน้าเรียบแบบสองหน้า
  09 เม.ย 2563  ซ.13/2563 ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยระบบเรดิโอฟรีเควนซี่
  09 เม.ย 2563  ซ.34/2563 ชุดปฏิกรณ์ต้นแบบกระบวนการทอร์ริแฟคชั่นเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งไม้ยางพารา
  09 เม.ย 2563  ษ.2/2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศราฐกิจและสังคมจากการดำเนิน ดครงการ
  08 เม.ย 2563  ซ.41/2563 ชุดกรองอากาศและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  08 เม.ย 2563  ซ.28/2563 ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)
  03 เม.ย 2563  ข้อตกลง 472/2563 จ้างค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Force Tranduce ขนาด 1000 KN และ 5000 kn
  03 เม.ย 2563  ซ.11/2563 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)
  02 เม.ย 2563  ข้อตกลง 489/2563
  02 เม.ย 2563  ซ.49/2563 โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์การกระแทกและพลวัตรของโครงสร้าง
  02 เม.ย 2563  ซ.30/2563 เครื่องทดสอบพลวัตรความถี่สูงสำหรับเครื่องยึดเหนียวราง
  02 เม.ย 2563  ซ.35/2563 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำยางพารา
  02 เม.ย 2563  ซ.54/2563 ตู้ดูดไอสารเคมีที่เป็นพิษสำหรับเตรียมย่อยตัวอย่างแบบเปียกและแบบเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  02 เม.ย 2563  ซ.44/2563 เครื่องทดสอบรับรองหมอนคอนกรีต หมอนประแจ
  02 เม.ย 2563  ซ.7/2563 เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
  02 เม.ย 2563  ซ.31/2563 ตุ้ปลอดเชื้อ
  02 เม.ย 2563  ซ.46/2563 ระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความบะเอียดสูง
  31 มี.ค 2563  ซ.29/2563 ระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย
  31 มี.ค 2563  ซ.32/2563 เครื่องวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน
  31 มี.ค 2563  จ.33/2563 จ้างค่าตรวจสอบความพร้อมสมรรถนะของเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตรกราฟชนิดเหลว
  31 มี.ค 2563  ซ.42/2563 ตู้เลี้ยงเชื้อระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงไร้ออกซิเจน
  31 มี.ค 2563  ซ.43/2563 เครื่องทดสอบความสามารถการใช้งานของตัวอย่างยางพารา
  31 มี.ค 2563  ซ.52/2562 ชุดเตรียมและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับต้นแบบ
  30 มี.ค 2563  ซ.37/2563 เครื่องทดสอบความหนืดของยาง
  30 มี.ค 2563  ซ.45/2563 ระบบจัดการและเก็บรักษาและเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช
  30 มี.ค 2563  ซ.22/2563 อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับงานวิคเราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
  30 มี.ค 2563  ซ.9/2563 ชุดติดตามและทำให้บริสุทธิ์ของสารแซนโทฟิลล์
  30 มี.ค 2563  ซ.33/2563 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคระาห์สมบัติฯ
  25 มี.ค 2563  ซ.15/2563 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุเป็นพิษแบบไม่ย่อยตัวอย่างทดสอบในผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบชิ้นสวน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  24 มี.ค 2563  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ จ.23/2563
  19 มี.ค 2563  จ.22/2563 จ้างก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลท่อน้ำเสีย
  19 มี.ค 2563  ปั๊มอัดลม (Air Compressor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มี.ค 2563  จ.21/2563 จ้างก่อสร้ารงโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบ ขนาด 300 ตารางเมตร
  19 มี.ค 2563  ข้อตกลงเลขที่ 411/2563 ซื้อปั๊มสุญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มี.ค 2563  จ.26/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มี.ค 2563  ซ.40/2563 ชุดทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจน และเครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ
  18 มี.ค 2563  ซ.12/2563 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์
  18 มี.ค 2563  ซ.38/2563 เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์
  18 มี.ค 2563  ซ.16/2563 เครื่องฉีดสารอัตโนมัติแบบเฮดสเปซพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  18 มี.ค 2563  ซ.8/2563 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและสารประกอบในตัวอย่างสารเคมีและตัวอย่างอุตสาหกรรม
  18 มี.ค 2563  ซ.6/2563 อุปกรณ์ทดสอบลิ้นนิรภัยแบบออนไลน์
  18 มี.ค 2563  ซ.24/2563 ระบบปรับสภาวะห้องควบคุมสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ
  18 มี.ค 2563  ซ.14/2563 ระบบสกัดสารชีวโมเลกุลจากสาหร่ายในสถานะของเหลวและแก๊สแบบยิ่งยวดในระดับอุตสาหกรรมสาธิต
  18 มี.ค 2563  ซ.23/2563 ชุดเครื่องมือผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ
  18 มี.ค 2563  ซ.5/2563 เครื่องทดสอบการบ่มเร่งสภาวะของยางและพลาสติด
  18 มี.ค 2563  ซ.36/2563 เครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำลายกรดและด่าง
  18 มี.ค 2563  ซ.20/2563 เครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (Portable X-ray)
  18 มี.ค 2563  ซ.39/2563 เครื่องทดสอบสัญญาณคลื่นความถี่ไร้สาย
  18 มี.ค 2563  ซ.17/2563 ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง นำ้หนักบรรทุก 600 กิโลกรัม
  17 มี.ค 2563  จ.2/2563 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง
  17 มี.ค 2563  จ.12/2563 จ้างบริการ CO-Location ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
  17 มี.ค 2563  จ.12/2563 จ้างบริการ Co-Location ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
  17 มี.ค 2563  จ.31/2563 จ้างเหมาจัดงานลงนามบันทึกความร่วมมือ พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มี.ค 2563  จ.24/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
  17 มี.ค 2563  จ.24/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
  17 มี.ค 2563  จ.5/2563 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020
  17 มี.ค 2563  จ.28/2563 จ้างหมาบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มี.ค 2563  ข้อตกลงเลขที่ 455/2563
  16 มี.ค 2563  ซ.21/2563 เครื่องมือควบคุมและสอบเทียบมาตรความดันดิฟเฟอเรนเชียลที่ีแสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  16 มี.ค 2563  จ.29/2563 จ้างการพัฒนาอุปกรณ์ประเมินความสุกแก่ของทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มี.ค 2563  จ.30/2563 จ้างการพัฒนาถังอบถ่านแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06 ก.พ. 2563  ซ.4/2563 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเตาชีวมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06 ก.พ. 2563  6310000713 เช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06 ก.พ. 2563  จ.17/2563 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งตู้ดูดควัน
  06 ก.พ. 2563  ซ.10/2563 ซื้อชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ XRF จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06 ก.พ. 2563  ซ.26/2563 ซื้อโครงเหล็กจำลองการชนมอเตอร์ไซด์และรถยนต์
  06 ก.พ. 2563  6310001182 จ้างต่ออายุบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
  06 ก.พ. 2563  จ.4/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX)
  17 ธ.ค. 2562  ซ.1/ 2563 ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 ระบบ
  17 ธ.ค. 2562  จ.8/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ ทำการสำนักงาน
  17 ธ.ค. 2562  จ.7/2563 จ้างศึกษาและวิจัยการเผาไหม้โดยใช้ถ่านร่วมกับชีวมวล
  01 ก.ค. 2562  ซ.100/2562 เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงแบบกระแสสลับและกระแสตรง และทดสอบค่าความเป็นฉนวน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  01 ก.ค. 2562  ซ.102/2562 เครื่อง Ethylene analyzer
  01 ก.ค. 2562  6210004477 เช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน SME Expo 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.ค. 2562  จ.63/2562 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บ้านเมาะหลวง
  01 ก.ค. 2562  ซ.106/2562 ปั๊มสุญญากาศสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดแบบแมสสเปคโตรมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.ค. 2562  จ.68/2562 จ้างออกแบบโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบขนาดา 300 ตาราเมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.ค. 2562  ซ.101/2562 เครื่องทดสอบความต้านทารแรงขัดถูของวัสดุ
  01 ก.ค. 2562  จ.70/2562 จ้างค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs (จำนวน 40 ราย)
  01 ก.ค. 2562  ซ.103/2562 เครื่องัดความเป็นกรดด่าง และค่าการนำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มิ.ย. 2562  จ.66/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มิ.ย. 2562  จ.67/2562 จ้างระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1 งาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
  19 มิ.ย. 2562  จ.62/2562 จ้างปรับปรุงโรงเรือน Glasshouse โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มิ.ย. 2562  ซ.98/2562 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องบรรจุสับปะรดผลสด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ขุด โดยเฉพาะเจาะจง
  19 มิ.ย. 2562  จ.61/2562 จ้างปรับปรุงแผงกันสาดอาคารปฏิบัติการทดสอบนิเวศพิษวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มิ.ย. 2562  จ.64/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทีหน่วยทดลองผลิตไบโอเมทานอล
  19 มิ.ย. 2562  ซ.94/2562 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายระบบดิจิตอล
  19 มิ.ย. 2562  ษ.6/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  11 มิ.ย. 2562  จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารวิจัยและพัฒนา2กับอาคารระดมสมอง และบริเวณถนนด้านหลังอาคารบริการกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิ.ย. 2562  ษ.5/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากก๊าซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า่5000 ลิตรต่อวัน
  11 มิ.ย. 2562  6210003669 จ้างจัดนิทรรศการ งานสถาปนา 56 ปี วว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิ.ย. 2562  จ.60/2562 จ้างติดต้ังเดินท่อน้ำประปา HDPD เชื่อต่อจากอาคารโรงงานนำทางไปยังอาคารแคนทีน
  11 มิ.ย. 2562  จ.57/2562 จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิ.ย. 2562  จ.57/2562 จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พ.ค 2562  ซ.95/2562 ต่ออายุ License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 Licenses และ SAP BI จำนวน 10 Licenses
  13 พ.ค 2562  จ้างเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 20 ปี จำนวน 10 อัน และเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 30 ปี
  09 เม.ย 2562  จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 เม.ย 2562  จ.41/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแคนทีน
  04 เม.ย 2562  ษ.4/2562 จ้างที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
  04 เม.ย 2562  ซ.85/2562 ปั๊มขนถ่ายวัตถุดิบสแตนเลสชนิด Lope pump
  04 เม.ย 2562  ซ.88/2562 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA
  04 เม.ย 2562  ซ.2/2562 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ
  21 มี.ค 2562  ซ.84/2562 กล้องสเตอริโอ3 กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล
  21 มี.ค 2562  ษ.2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
  21 มี.ค 2562  ษ.2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์
  21 มี.ค 2562  จ.5/2562 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
  21 มี.ค 2562  ซ.84/2562 กล้องสเตอริโอ3 กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล
  21 มี.ค 2562  6210002685 เครื่องล้างจานนอัตโนมัติ ระบบสายพานขนาดใหญ่
  21 มี.ค 2562  ซ.86/2562 ระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น
  21 มี.ค 2562  6210002638 วัสดุสำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  21 มี.ค 2562  ซ.80/2562 ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดตั้ง
  21 มี.ค 2562  จ.42/2562 จ้างระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด 100 KVA/22KV
  06 มี.ค 2562  จ.49/2562 ค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Class Ring
  06 มี.ค 2562  ซ.83/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
  06 มี.ค 2562  6210002488 จ้างขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงสูง 1 ระบบ
  04 มี.ค 2562  จ.48/2562 จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (MTIC)และอาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
  04 มี.ค 2562  ซ.74/2562 ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของท่อพลาสติด
  04 มี.ค 2562  ซ.78/2562 ซื้อเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์บนพท้นโลก (GPS)
  04 มี.ค 2562  จ.43/2562 จ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 มี.ค 2562  ช1/2562 เช่ารถประจำตำแหน่าง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
  04 มี.ค 2562  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม Gold Leaf ฉลากเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 มี.ค 2562  ซื้อลิขสิทธ์การใช้งานโปรแกรม Spss จำนวน 2 Licenses แบบ Concurrent User โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ก.พ. 2562  จ.45/2562 จ้างซ่อมระบบถังบำบัดน้ำเสีย อาคารถ่ายเทคโนโลยี และอาคารวิจัยและพัฒนา2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ก.พ. 2562  6210002156 จ้างค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standaard Weight Set Class E1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ก.พ. 2562  ซ.82/2562 ซื้อเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมราบแบบ Aluminothermic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  28 ก.พ. 2562  ษ.1/2561 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  28 ก.พ. 2562  ษ.2/2561 จ้างที่่ปรึกษาสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใขจ ความต้องการและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ
  28 ก.พ. 2562  ซ.76/2562 ซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง
  28 ก.พ. 2562  ซ.89/2562 ซื้อตู้เก็บรักษาสาหรา่ยทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิและแสงสำหรับงานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสีอุตสาหกรรม
  28 ก.พ. 2562  ซ.72/2562 ซื้อเครื่องัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ
  28 ก.พ. 2562  ซ.72/2562 ซื้อเครื่องัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ
  18 ก.พ. 2562  ซ.49/2562 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
  18 ก.พ. 2562  จ.44/2562 จ้างต่อสัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  18 ก.พ. 2562  6210002167 จ้างซ่อมหม้อแปลง 1000 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 ก.พ. 2562  จ.46/2562 จ้างซ่อมประตูหนีไฟ อาคารวิจัยและพัฒนา1 อาคารวิจัยและพัฒนา2 และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
  18 ก.พ. 2562  จ.47/2562 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 150/50 Mbps
  18 ก.พ. 2562  ซ.71/2562 เครื่องวิเคราะห์สีใบพืชด้วยแสงซีนอนและซิลิคอนโฟโต้เซลล์พร้อมอุปกรณ์
  18 ก.พ. 2562  ซ.77/2562 ครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น ชั้นละ 10 ห้อง
  18 ก.พ. 2562  ซ.73/2562 เครื่องติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจำลองด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์
  18 ก.พ. 2562  จ.39/2562 จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2561
  18 ก.พ. 2562  ซ.75/2562 เครื่องมือทอสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
  18 ก.พ. 2562  ซ.70/2562 ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชั้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื่อราในสีอุตสาหกรรม
  05 ก.พ. 2562  จ.31/2562 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ อาคารภายใน วว เทคโนธานี
  05 ก.พ. 2562  ซ.50/2562 ซื้อระบบปรับอากศและระบายอากาศ
  05 ก.พ. 2562  6210001846 จ้างจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ นายกรัฐมนตรีพบวิสาหกิจชุมชุน เศรษฐิจฐานรากของประเทศ
  05 ก.พ. 2562  ซ.66/2562 เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร
  05 ก.พ. 2562  จ.1/2562 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยานิคมอุตสาหกรรมบางปู
  05 ก.พ. 2562  ซ.67/2562 เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ
  05 ก.พ. 2562  ซ.62/2562 เครื่องสกัดกลิ่นจากพืช
  07 ม.ค. 2562  ซ.1/2562 เช่ารถประจำตำแหน่าง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ
  07 ม.ค. 2562  จ.26/2562 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07 ม.ค. 2562  จ.8/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการศึกษา PH ในน้ำด่างเพื่อประกอบการทำน้ำครามธรรมชาติ
  07 ม.ค. 2562  จ.19/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 7 โครงการ
  20 ธ.ค. 2561  จ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพ
  20 ธ.ค. 2561  ซ.48/2562 ซื้อเครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์
  20 ธ.ค. 2561  ซ.23/2562 ซื้อเครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทด์
  20 ธ.ค. 2561  ซ.10/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารในกลุ่มไดเปปไทด์
  20 ธ.ค. 2561  ซ.21/2562 ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง
  20 ธ.ค. 2561  จ.4/2562 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน
  20 ธ.ค. 2561  ซ.39/2562 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศ สำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ
  20 ธ.ค. 2561  ซ.42/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร
  20 ธ.ค. 2561  ซ.31/2562 ซื้อเครื่องฉีดขึ้นรูป
  20 ธ.ค. 2561  จ.32/2562 จ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม ณ บริษัท โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  20 ธ.ค. 2561  ซ.40/2562 ซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น
  20 ธ.ค. 2561  ซ.14/2562 ซื้อชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอนและแบบเอนกประสงค์
  20 ธ.ค. 2561  จ.28/2562 จ้างค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมธ์ ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ 7,000 ชุด บัตรอวยพร 3,800 แผ่น สมุดบันทึก 3800 เล่ม กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุ
  20 ธ.ค. 2561  ซ.3/2562 ซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน
  20 ธ.ค. 2561  ซ.25/2562 ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลิฟีนอล
  20 ธ.ค. 2561  ซ.33/2562 ซื้อเครื่องผสมอินเตอร์เมช
  20 ธ.ค. 2561  ซ.26/2562 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  20 ธ.ค. 2561  ซ.16/2562 ซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสูญญากาศ
  20 ธ.ค. 2561  ซ.32/2562 ซื้อเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์
  20 ธ.ค. 2561  จ.10/2562 จ้างเหมาพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัด
  20 ธ.ค. 2561  ซ.34/2562 ซื้อเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม
  20 ธ.ค. 2561  จ.89/2561 จ้างโครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
  20 ธ.ค. 2561  ซ.28/2562 รถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริม
  20 ธ.ค. 2561  ซ.38/2562 ซื้อเครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง
  20 ธ.ค. 2561  ซ.22/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน
  20 ธ.ค. 2561  ซ.20/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน
  20 ธ.ค. 2561  ซ.31/2562 ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาทางเคมรแบบมัลติโหมด
  20 ธ.ค. 2561  ซ.27/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีน DNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
  20 ธ.ค. 2561  จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โครงการ 1 ตำบล1 นวัตกรรมเกษตร
  20 ธ.ค. 2561  จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
  13 ธ.ค. 2561  ซื้อ MIC Test Strips จำนวน 8 ชนิด ชนิดละ 5 กล้่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ธ.ค. 2561  ซื้อชุดทดสอบฤทธฺ์คุ้มกันและต้านการอักเสบจำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พ.ย. 2561  ซ.15/2562 เครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร
  27 พ.ย. 2561  ซ.29/2562 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
  27 พ.ย. 2561  ซ.9/2562 เครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ
  27 พ.ย. 2561  ซ.12/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
  27 พ.ย. 2561  ซ.8/2562 เครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์
  27 พ.ย. 2561  จ.30/2562 จ้างออกแบบเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร
  27 พ.ย. 2561  ระบบสูบน้ำจากเขื่อลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
  27 พ.ย. 2561  ซ.1/2562 ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย
  27 พ.ย. 2561  ซ.17/2562 กล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
  27 พ.ย. 2561  ซ.18/2561ครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง
  27 พ.ย. 2561  ซ.30/2562เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร
  27 พ.ย. 2561  ซ.5/2562 เครื่องบรรจุสินค้าใส่ก่ล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
  27 พ.ย. 2561  ซ.2/2562 กระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ล็อต
  27 พ.ย. 2561  ซ.4/2562 เครื่องวิเคระาห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์
  27 พ.ย. 2561  ซ.19/2561 เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ
  27 พ.ย. 2561  ซ.13/2562 เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน
  27 พ.ย. 2561  ซ.6/2562 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
  27 พ.ย. 2561  จ.93/2561 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน
  27 พ.ย. 2561  จ.20/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบ 10 โครงการ
  27 พ.ย. 2561  จ.102/2561 จ้างพัฒนาเว็ปไซต์รับผลิตสินค้าผลไม้ทางเทคโนโลยี
  27 พ.ย. 2561  จ.7/2562 จ้างผลิตสื่อภาพยนต์การประชาสัมพันธ์โครงการวิทย์แก้จน
  27 พ.ย. 2561  จ.12/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตรกรรม เกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่ายชีวภาพ
  27 พ.ย. 2561  จ.17/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้ขน ด้วย 108 นวัตกรร
  27 พ.ย. 2561  จ.23/2562 จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่าง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่
  27 พ.ย. 2561  จ.9/2562 จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทำกล้วยแ่ผ่น และการพัฒนาและปรับปรุง
  27 พ.ย. 2561  จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วยโครงการ การยืดอายุปลาเส้นแดดเดียวชนิดพร้อมรับประทาน
  27 พ.ย. 2561  จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเษตร
  27 พ.ย. 2561  จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โคงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน
  12 พ.ย. 2561  จ.75/2561 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ co-Location (ตั้งแต่ง 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 พ.ย. 2561  ซ.131/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ
  12 พ.ย. 2561  จ.85/2561 จ้างออแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 200 กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
  12 พ.ย. 2561  จ.92/2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบล็อกประสาน จำนวน 1 หลัง
  18 ต.ค. 2561  ซ.122/2561 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ยไร้สาย
  18 ต.ค. 2561  ซ.107/2561 อุปกรณ์ควบคุม BRAKe,MX18
  18 ต.ค. 2561  จ.91/2561 โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกบัณฑิต
  18 ต.ค. 2561  จ.83/2561 จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP จำนวน 1 งาน
  18 ต.ค. 2561  ซ.124/2561 อะไหล่สำรอง Ion Pump
  18 ต.ค. 2561  ซ.121/2561 ชุดจ่ายน้ำมันสำหรับเครื่องทดสอบความคงทนระบบรางแบบหลายแกน
  17 ต.ค. 2561  จ.89/2561 โครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย โครงการเผาถ่านจากผลไม้ให้ยังคงรูปทรง
  09 ต.ค. 2561  จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่
  09 ต.ค. 2561  จ้างซ่อมแซมและบำรักษาเครื่อง Kongberg XL22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ต.ค. 2561  จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ อาหารเครื่องเดื่ม ของใช้และของตกแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ (จ.72/2561)
  09 ต.ค. 2561  จ้างตรวจประเมินและวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ต.ค. 2561  ซ.108/2561 ตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ต.ค. 2561  จ้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  09 ต.ค. 2561  ซ.109/2561 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพทล(microplate reader)
  06 ก.ย. 2561  จ้างค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่2)และเปิดงานนิทรรศการ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่1
  06 ก.ย. 2561  จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
  20 ก.ค. 2561  เช่าค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ก.ค. 2561  ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล
  20 ก.ค. 2561  ซ.81/2561 ชุดเครื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานในผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1ชุด
  20 ก.ค. 2561  ซ.70/2561 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  20 ก.ค. 2561  ซ.86/2561 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์
  20 ก.ค. 2561  ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
  20 ก.ค. 2561  ซ.75/2561 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
  20 ก.ค. 2561  ซ.66/2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
  20 ก.ค. 2561  ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectomete (ICP-MS)
  25 เม.ย 2561  ซ.30/2561 เครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า
  25 เม.ย 2561  ซ.35/2561 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
  25 เม.ย 2561  ซ.36/2561 ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด
  25 เม.ย 2561  ซ.37/2561 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
  25 เม.ย 2561  ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์
  25 เม.ย 2561  ซ.25/2561 ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
  25 เม.ย 2561  ซ.12/2561 ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็นและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
  25 เม.ย 2561  ซ.21/2561 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง
  25 เม.ย 2561  ซ.24/2561 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล
  25 เม.ย 2561  ซ.44/2561 เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
  06 มี.ค 2561  ซ.1/2561 อุปกรณ์เครือข่ายต่อเชื่อมหลัก Core-Switch
  06 มี.ค 2561  ซ.2/2561 อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
  06 มี.ค 2561  ซ.3/2561 อะไหล่และอุปกรณ์ Filter เครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
  06 มี.ค 2561  ซ.4/2561 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในช่อง Data Center
  06 มี.ค 2561  ซ.6/2561 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
  06 มี.ค 2561  ซ.7/2561 เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเมื่อใช้ในการทดสอบภาชนะ
  06 มี.ค 2561  ซ.9/2561 เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์
  06 มี.ค 2561  ซ.10/2561 ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ
  06 มี.ค 2561  ซ.11/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลง
  06 มี.ค 2561  ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
  06 มี.ค 2561  ซ.14/2561 เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
  06 มี.ค 2561  ซ.15/2561 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
  06 มี.ค 2561  ซ.16/2561 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
  06 มี.ค 2561  ซ.17/2561 เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของผลิดสารสำคัญ
  06 มี.ค 2561  ซ.18/2561 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
  06 มี.ค 2561  ซ.20/2561 รถยกไฟฟ้า
  06 มี.ค 2561  ซ.22/2561 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
  06 มี.ค 2561  ซ.23/2561 ระบบผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง
  06 มี.ค 2561  ซ.26/2561 เครื่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลางความร้อยไม่น้อยกว่า 120 บาร์
  06 มี.ค 2561  ซ.27/2561 เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์
  06 มี.ค 2561  ซ.28/2561 เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทงการแพทย์
  06 มี.ค 2561  ซ.29/2561 เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
  06 มี.ค 2561  ซ.31/2561 ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกึ่งกรวด
  06 มี.ค 2561  ซ.32/2561 เครื่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  06 มี.ค 2561  ซ.33/2561 เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคระาห์สารเคมี
  06 มี.ค 2561  ซ.34/2561 ตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส
  06 มี.ค 2561  เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
  06 มี.ค 2561  ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคระาห์
  06 มี.ค 2561  ซ.40/2561 เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่ง
  06 มี.ค 2561  ซ.41/2561 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการทดสอบ
  06 มี.ค 2561  ซ.42/2561 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช
  06 มี.ค 2561  ซ.45/2561 เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์
  06 มี.ค 2561  ซ.46/2561 เครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติ
  06 มี.ค 2561  ซ.48/2561 เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำหรับการทดสอบอาหารปลอมปน
  06 มี.ค 2561  ซ.49/2561 เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
  06 มี.ค 2561  ซ.50/2561 ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครือ่งกระตุกหัวใจ
  06 มี.ค 2561  ซ.51/2561 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร
  06 มี.ค 2561  ซ.52/2561 เครืองมือเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
  06 มี.ค 2561  ซ.53/2561 อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง 3,000 KN
  06 มี.ค 2561  ซ.57/2561 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
  22 ก.พ. 2561  ซ.67/2561 ซื้อตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  22 ก.พ. 2561  ซ.67/2561 ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์
  22 ก.พ. 2561  ซ.65/2561 ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
  22 ก.พ. 2561  ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS)
  21 ก.พ. 2561  สัญญา จ.19/2561 จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ก.พ. 2561  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหาร
  13 ก.พ. 2561  สัญญา 40/2561 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready