')

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
02 มี.ค 256423 ก.พ. 2564 จ. 39/2564
จัดจ้างต่ออายุสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยืนซองเพื่อขอรับงาน วันที่ 2/03/2564
03 มี.ค 256423 ก.พ. 2564 ค. 9/2564
จ้างทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก Sub-chronic oral toxicity (OECD 408) ของสารสกัดเม็บัว จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 1,100,000.-บาท
ยื่นเสนอราคาวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารAdmin ชั้น2 ห้อง5213
12 มี.ค 256424 ก.พ. 2564 บ. 62/2564
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้งระดับ pilot scale จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๔๒๓ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ jate@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready