')
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ที่มา : สป.วท.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน ว และ ท

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศภว.3)
ที่มา : หน่วยงานภาครัฐ

ประกาศ การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา (ที่มา : สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (17 ธ.ค. 2557)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา (06 ต.ค. 2557)

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ (11 ก.ค. 2557)
ที่มา : หน่วยงานภาคเอกชน

คลังความรู้ SMEs (16 ก.ย. 2557)
ที่มา : หน่วยงานเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ วว.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าไทย

สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันอาหาร

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สภาเกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready