วว.โชว์ผลงานวิจัยขับเคลื่อน BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ทำเนียบรัฐบาล
ผลงาน วว.ร่วมขับเคลื่อน BCG : พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
วว. จับมือ ไทยฟู้ดส์ วิจัยนวัตกรรมโปรตีนจากพืช สร้างความยั่งยืนด้านอาหารของคนไทย