ค้นหาเทคโนโลยี/ผู้เชี่ยวชาญ

Find Technology
& developers

เราช่วยคุณค้นหาเทคโนโลยี / ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมรวบรวมโจทย์จากผู้ใช้ส่งให้คุณ

เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ วว.

Technology / Products Of Tistr

เครื่องดื่มขมิ้นชัน

ประเภท : เครื่องดื่ม

view : 167

ผงพุดดิ้งกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท : อาหาร

view : 127

ขนมปังขาไก่จากกล้วยน้ำว้า

ประเภท : อาหาร

view : 157

Expertist Of Tistr

ผู้เชี่ยวชาญ วว.


Bio Based Research

วิจัยและพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ เช่น การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และการแพทย์ครบวงจร


Appropriate Technology

พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทในการใช้งานจริง ทั้งในด้านต้นทุนและความซับซ้อนของเทคโนโลยี


Total Solution Provider

การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนสู่ระดับเชิงพาณิชย์ (Commercialization) อย่างครบวงจรจนถึงส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ


Community (Area Based)

การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ดูนักวิจัยเพิ่มเติม...
ดร.กัลยา โมกขพันธุ์ สังกัด : ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ สังกัด : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง สังกัด : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
นายภานุภัทร พลขำ สังกัด : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

เป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐภายใต้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีพันธกิจหลักในการดำเนินงานวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม วัสดุ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

สำนักรับรองระบบคุณภาพ

ความเชี่ยวชาญ
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) “มุ่งมั่นบริการตรวจประเมินและให้การรับรองด้วยมาตรฐานสากลเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า”

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

ภารกิจหลัก ศทม. 
- บริการทดสอบ/วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวัตถุดิบ 
- บริการทดสอบ/วิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
- บริการสอบเทียบมาตราฐาน เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
- บริการครวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุสาหกรรม

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

มีความเชียวชาญในด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสียของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

FISP มุ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการแบบ One-Stop-Service
ประกอบด้วย บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและรับรองคุณภาพ บริการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร บริการที่ปรึกษาด้านการผลิตและวางสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและด้านการประกอบธุรกิจอาหาร

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ Innofood ให้บริการทางด้านวิจัยและพัฒนาได้อย่างครบวงจร

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการ ให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

เรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร, การวิจัยและพัฒนาผักและไม้ผลพื้นบ้าน, การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, การวิจัยและพัฒนาเพื่อการอารักขาพืช, การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตพืช

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ความเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของไทย

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เป็นหน่วยงาน รวบรวม เก็บรักษา ทรพยากรชีวภาพ จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-industry) และทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ชื่อเดิมฝ่ายวิศวกรรม (ฝวศ.) ตั้งอยู่ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งมุ่งเน้นและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่ออุตสาหกรรมโดยพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาด้านต้นทุนในกระบวนการผลิตและยกระดับมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรอย่างครบวงจรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์และผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุม ทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่ง เช่น รถไฟข่นส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่ง ทางรางและเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในการทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนระบบราง

ไปที่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและบริการ วว.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะหน่วยงานของประเทศ ที่มีผลงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กแก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของสาหร่ายขนาดเล็กที่มีบทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้นตามลำดับ วว. จึงเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำเนินงานในด้านนี้อย่างครบวงจร

ไปที่เว็บไซต์

ขอรับบริการด้านงานวิจัย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง