การเปิดเผยข้อมูลองค์กร (Corporate Disclosure)


                การจัดการองค์กร
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
29 มิ.ย. 2561 : การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)
27 มิ.ย. 2561 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561
27 มิ.ย. 2561 : นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
27 มิ.ย. 2561 : การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
22 มิ.ย. 2561 : แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 2560
22 มิ.ย. 2561 : นโยบาย คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ธ.ค. 2560 : Annual report 2017 รายงานประจำปี 2560
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
30 พ.ย. 2560 : โครงสร้างองค์กร และ โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
30 พ.ย. 2560 : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
30 พ.ย. 2560 : ประกาศนายทะเบียนสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ เรื่อง จดทะเบียนสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"
30 พ.ย. 2560 : ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"
30 พ.ย. 2560 : ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"
30 พ.ย. 2560 : พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506
30 พ.ย. 2560 : พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
30 พ.ย. 2560 : พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ภาษาอังกฤษ)

                การบริหารแผนงาน/โครงการ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 ก.ค. 2561 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560
28 มิ.ย. 2561 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค 60 - มี.ค 61)
22 มิ.ย. 2561 : ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. 2561 ไตรมาส 2
22 มิ.ย. 2561 : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2
22 มิ.ย. 2561 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 60 Q4
22 มิ.ย. 2561 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560 ไตรมาส 4
22 มิ.ย. 2561 : แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2560 Q4 60
30 พ.ย. 2560 : แผนปฏิบัติงาน วว. ประจำปี 2560-2564

                การบริหารงบประมาณ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 ก.ค. 2561 : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
22 มิ.ย. 2561 : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย
30 พ.ย. 2560 : แผนงานโครงการ และ งบประมาณประจำปี 2561
30 พ.ย. 2560 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

                รายงานการตรวจสอบจาก สตง.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 มิ.ย. 2561 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
06 มิ.ย. 2561 : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
06 มิ.ย. 2561 : งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง)
21 ก.พ. 2561 : รายงานฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง)
03 ม.ค. 2561 : งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน2560 และ2559 (ก่อนสตง.รับรอง)
29 พ.ย. 2560 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
22 พ.ย. 2560 : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
22 พ.ย. 2560 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
22 พ.ย. 2560 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

                การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 มิ.ย. 2561 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
13 ธ.ค. 2560 : ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
29 พ.ย. 2560 : พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
29 พ.ย. 2560 : กฎกระทรวง 7 ฉบับ
29 พ.ย. 2560 : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
27 พ.ย. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
04 ต.ค. 2560 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 61

                กฏระเบียบข้อบังคับ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
03 เม.ย 2561 : Information Security Management
03 เม.ย 2561 : Information Security Policy and Procedure
03 เม.ย 2561 : Regional Research Station Administration
03 เม.ย 2561 : Service of Analysis, Test, Calibration, Validation, Assessment and Certification
13 ธ.ค. 2560 : ประกาศ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
13 ธ.ค. 2560 : ข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. 2559
30 พ.ย. 2560 : ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี [(59) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (60) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (61) ฝ่ายวิจัยและพั
23 พ.ย. 2560 : คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน: ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานการรับบริการ
23 พ.ย. 2560 : คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน: ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ ตรวจประเมินและรับรอง

                การบริการประชาชนและลูกค้า
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
31 ก.ค. 2561 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
31 ก.ค. 2561 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ของ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
25 มิ.ย. 2561 : Procedure of obtaining TISTR Services
10 พ.ค 2561 : สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
13 ธ.ค. 2560 : ประกาศ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
13 ธ.ค. 2560 : คำสั่งบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลข่าวสารใน วว.
30 พ.ย. 2560 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23(3) พ.ศ. 2540
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23(3) พ.ศ. 2551
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23(3) พ.ศ. 2553
30 พ.ย. 2560 : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 พ.ย. 2560 : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ภาษาอังกฤษ)
30 พ.ย. 2560 : ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
30 พ.ย. 2560 : คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารข้อมูลข่าวสารลับ
27 พ.ย. 2560 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการรับงานบริการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
27 พ.ย. 2560 : คู่มือการบริการประชาชน : แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน มกษ.9023 และ 9024 สำนักรับรองระบบคุณภาพ
27 พ.ย. 2560 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

                การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
29 มิ.ย. 2561 : คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ
29 มิ.ย. 2561 : คู่มือการปฏิบัติงานโครงการวิจัย
27 มิ.ย. 2561 : คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
01 ธ.ค. 2560 : คู่มือมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
01 ธ.ค. 2560 : คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกัน
30 พ.ย. 2560 : สรุปการสรรหาอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2560
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 104
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 106
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 107
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 108
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 109
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 110
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 111
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 112
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 113
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 115
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 117
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 118
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 119
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 120
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 121
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 122
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 123
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 124
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 125
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 126
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 127
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 128
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 129
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 130
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 131
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 132
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 133
30 พ.ย. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงาน วว. เล่มที่ 116
29 พ.ย. 2560 : ข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทำงาน
29 พ.ย. 2560 : คู่มือคุณธรรม จรรยาบรรณนักวิจัย
29 พ.ย. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ปี 2560
29 พ.ย. 2560 : ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2554
29 พ.ย. 2560 : ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการสั่งพักงานและการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน พ.ศ. 2554

                รายงานด้านควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 มิ.ย. 2561 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วว. พ.ศ.2561
28 มิ.ย. 2561 : รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน (วว.) รอบ 6 เดือน
08 ม.ค. 2561 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560
22 พ.ย. 2560 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

                การจัดการที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สาธารณประโยชน์
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
30 พ.ย. 2560 : ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
30 พ.ย. 2560 : คำ่สั่งบริหาร 59/66 : แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
30 พ.ย. 2560 : คำสั่งบริหาร 60/5 : แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำ วว.
30 พ.ย. 2560 : คำสั่งบริหาร 60/93 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ อนุกรรมการ 5 ส อนุกรรมการอาชีวอนามัย อนุกรรมการสำรวจตรวจสอบความปลอดภัย

                แผนงานของ วว.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
22 มิ.ย. 2561 : แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
22 มิ.ย. 2561 : แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564
09 มิ.ย. 2561 : แผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ.2561-2565
09 มิ.ย. 2561 : แผนทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564
09 มิ.ย. 2561 : แผนวิสาหกิจ วว. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560-2564

                การจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
02 ต.ค. 2561 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
10 พ.ค 2561 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
22 พ.ย. 2560 : คำสั่งบริหารเลขที่ คบ.60/13 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการข้อร้องเรียน
22 พ.ย. 2560 : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560
22 พ.ย. 2560 : คู่มือประชาชน : การจัดการข้อร้องเรียน วว.
22 พ.ย. 2560 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
22 พ.ย. 2560 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

                ข้อมูลรายงานอื่นๆ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
19 ก.ย. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนสิงหาคม ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
12 ก.ค. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 6 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
26 มิ.ย. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 5 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
14 มิ.ย. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 3 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
28 พ.ค 2561 : รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)