เกี่ยวกับ วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดิมมีชื่อว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวป.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนมาใช้ พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2522 จนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างองค์กร
วว. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน
รายชื่อและเว็บไซต์หน่วยงาน ระดับศูนย์/สำนัก ของ วว. [ คลิกที่นี่ ] Organization chart of TISTR

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร วว.
(Organization chart of TISTR)วิสัยทัศน์
วว. เป็นองค์กรชั้นนำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
(update 22/09/2016)

พันธกิจ
  1. วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม
(update 22/09/2016)

ยุทธศาสตร์
  1. สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง
  2. การยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. การสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศ และชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืน
  4. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล
(update 27/06/2018)

วัฒนธรรมองค์กร
สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม


ค่านิยมองค์กร
Smart TISTR - มุ่งเน้นลูกค้า พัฒนาตนเอง

TISTR
T = Team work  (การทำงานเป็นทีม)
I = Innovation  (สร้างสรรค์นวัตกรรม)
S = Satisfaction  (ความพึงพอใจของลูกค้า)
T = Trustworthy  (ความศรัทธาและเชื่อถือ)
R = Responsibility  (ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย)
(update 22/09/2016)

ปณิธานการดำเนินการในระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
"ดำเนินการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการ ว. และ ท. อย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป"

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)