ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  07 ธ.ค. 2561ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟต์ Hitachi จำนวน ๓ เครื่อง
  06 ธ.ค. 2561ยกเลิก ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดต้ัง (ตามรายละเอียดแนบ) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  30 พ.ย. 2561ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน 1 ระบบ
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๑.ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๗,๐๐๐ ชุด, ๒.บัตรอวยพร ๓,๘๐๐ แผ่น, ๓.สมุดบันทึก ๓,๘๐๐๐ เล่ม,๔.กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุสมุดบันทึกพร้อมปฏิทิน ๒,๑๐๐ ใบ
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน
  29 พ.ย. 2561ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล็ก (Dry block calibrator) จำนวน 1 เครื่อง
  27 พ.ย. 2561ประกาศผลการพิจารณาจ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของวัสดุพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์การเรียงตัวของผลิึกโดยใช้ลำอิเล็กตรอน
  23 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะโครงการงานจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PA-3020 จำนวน 1 งาน
  21 พ.ย. 2561เตรื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  21 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 585 เครื่องจำนวน 1 งาน
  21 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างต่อยอดและสร้างนวัตกกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิผง จำนวน ๑ โครงกา
  21 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม ณ บริษัท โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว
  16 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด
  16 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำหรับห้องสัมมนา
  15 พ.ย. 2561เครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ค
  12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  12 พ.ย. 2561ประกาศยกเลิกเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน
  12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ แบบ 3 ก๊าซ จำนวน ๑ ชุด
  08 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเทคโนโลยีระบบพลังงานสะอาดพลาสม่า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  08 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  08 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ ตู้ศึกษาการเจริญเติมโตของพืช จำนวน ๑ เครื่อง
  07 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี ( ๖๐ เดือน)
  07 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องรีดยาง 2 ลุกกลิ้ง จำนวน ๑ เครื่อง
  07 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร
  05 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านปฎิกิริยาทางเคมีแบบมัลติโหมด
  31 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด
  31 ต.ค. 2561ประกาสผู้ชนะเครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  30 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีนDNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  26 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา gas pack generator 300 pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIC Test Strips โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
  22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปุ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑
  22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงห้องพักและกักกันสัตว์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง
  22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  19 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องผสมอินเตอร์เมช ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  18 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน
  18 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องเครื่องฉีดขึ้นรูป ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน1 ชุด
  17 ต.ค. 2561ประกาศยกเลิกซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  16 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  11 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่อง พร้อมอุปกรณ์ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  09 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Kongberg XL22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ต.ค. 2561ประกาศ ผลการขายทอดตลาด
  05 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  05 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะรถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน
  04 ต.ค. 2561ชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอนและแบบเอนกประสงค์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  04 ต.ค. 2561ประกาศยกเลิกครั้งที่1 เรื่องระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  04 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  04 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  04 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  04 ต.ค. 2561ประกษศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเตียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลีพีนอล
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสุญญากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทด์ จำนวน ๑ ชุด
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
  02 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบสูบน้ำจากเขื่อนลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  02 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานและลูกจ้าง วว. (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) –รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีป
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง จำนวน 1 ระบบ
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ ล็อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อนฯ จำนวน 1 ชุด (งบประมาณ 2562)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อวิจัยการใช้จุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของวัตถุดิบธรรมชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างทางลาดและปรับปรุงอาคารเก็บน้ำมันและถังก๊าซ
  25 ก.ย. 2561จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร ประกอบ ๑๐ โครงการ
  25 ก.ย. 2561ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร จำนวน ๒ โครงการ
  25 ก.ย. 2561ต่ออยดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรม จำนวน ๗ โครงการ
  24 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP
  20 ก.ย. 2561ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม (รอดำเนินการใหม่ครั้งที่2)
  20 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องลิฟท์ขนของแบบมีห้องเครื่องขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้จน ... ด้วย 108 นวัตกรรม โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 ครั้ง
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมฯ
  18 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะอะไหล่สำรอง Ion Pump
  18 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
  18 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล
  17 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาเว็ปไซต์โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกบัณฑิต
  13 ก.ย. 2561จ้างเหมาพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่มภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ จำนวน ๑ กิจกรรม
  12 ก.ย. 2561จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย โครงการการเผาถ่านจากผลไม้ให้ยังคงรูปทรง และ โครงการถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒ โครงการ
  11 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อภาพยนต์เพือการประชาสัมพันธ์ โครงการวิทยแก้จน จำนวน ๑ งาน
  10 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ ฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น
  10 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
  10 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะชุดบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๑ ชุด
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมรางฯ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาภายใน
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบ SAP ECC 6.0
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างตรวจสอบความพร้อมสมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์โลหะแบบแมสสเปคโตรเมทรี (ICP-MS)
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบท่อแก๊สพร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ในของแข็งและของเหลว
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพความเสียหายของโครงสร้างอาคารปฏิบัติการ 2
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED พร้อมติดตั้ง
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยเทคนิคเฉพาะ
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Web PO (การตรวจรับเบิกจ่าย Good Issue)
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบรรจุ สำหรับเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บตัวอย่างทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2 ถึง 15 องศาเซลเซียล
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะต่อสัญญการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาของ วว.
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันดินในแก๊สเชื้อเพลิง
  04 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ฯ
  03 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  31 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการจัดจ้างเหมาการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุด
  29 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี บางเขน บางปู สถานีวิจัยลำตะคอง ระหว่างวันที่ 1/10/61-30/09/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแทนความยาวมาตรฐาน (Caliper Checker)ขนาด 0-600 มิลลิเมตร
  28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอน ย้าย ติดตั้งเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 2 เครื่อง)
  22 ส.ค. 2561ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างเหมาจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2561 ภายใต้แนวคิดนวตกรรมขยะ...เปลี่ยนโลก
  22 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างเดินระบบท่อแก๊สพร้อมอุปกรณ์ฯ
  20 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
  20 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐๐ กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ จำนวน ๑ โครงการ
  17 ส.ค. 2561ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
  15 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ศบท.จำนวน 1 งาน
  14 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ Co-Location โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 8 ครั้ง โดยวิธีคัดเลือก
  08 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะประมูลงาน เรื่องเเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง
  03 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
  03 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
  26 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการโครงการ มหากรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคในงาน ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 ส.ค. 2561
  25 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหลังคาโครงสร้างฯ
  25 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหลังคาโครงสร้างฯ
  24 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื้อรา
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบแบบไม่ทำลายจำนวน 1 งาน
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร ศพว.
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน และตาก โดยวิธีคัดเลือก
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
  16 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล จ.อำนาจเจริญ ฯ
  12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังดวัดกาฦสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก
  05 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ รายการ แผ่นกรองอากา HAPA Filter จำนวน ๑๐ ชุด
  05 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างของอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริงฯ
  03 ก.ค. 2561งานบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
  03 ก.ค. 2561ค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน จำนวน 1 งาน
  28 มิ.ย. 2561เครื่องทดสอบความคงทนของวัสดุโดยแสงยูวีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน เครื่อง
  26 มิ.ย. 2561จัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน Thai Tech Expo ๒๐๑๘ จำนวน ๑ งาน
  25 มิ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
  18 มิ.ย. 2561จัดนิทรรศการ(เพิ่มเติม) จากเลขที่โครงการ61047196676
  12 มิ.ย. 2561จ้างจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
  07 มิ.ย. 2561เครื่อเตรียมและคัดแยก total DNA จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ชุด
  07 มิ.ย. 2561เครื่อเตรียมและคัดแยก total DNA จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ชุด
  30 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. -11 สค.2561
  28 พ.ค 2561เครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็นเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๔ ถึง ๘ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ชุด
  25 พ.ค 2561ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็งความเย็นต่ำแบบยิ่งยวดแนวตั้ง - 80 องศา ความจุ 1000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
  18 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างออกแบบตกแต่ง จัดนิทรรศการแสดงพรรณไม้ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่ ๑
  17 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการพทนกำจดัเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฯ
  10 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
  09 พ.ค 2561ต่ออายุLicense SAP ECC 6.0 จำนวน 62 License และ SAP BI จำนวน 10 License
  25 เม.ย 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการสัมมนานาชาติ2561
  20 เม.ย 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษา Data Center
  10 เม.ย 2561กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  10 เม.ย 2561เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บ.19/2561)
  06 เม.ย 2561จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒
  05 เม.ย 2561ปรับปรุงอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 งาน
  30 มี.ค 2561จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการวิจัยในสัตว์ทดลองของประเทศ
  23 มี.ค 2561ซื้อชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด
  20 มี.ค 2561ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ.80/2561 (ครั้งที่ ๔) รายการซ่อมแซมปรับปรุงระบบปรับอากาศ และควบคุมสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในอาคารสัตว์ทดลอง
  20 มี.ค 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Macbook Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย วว.ด้วยเทคโนโลยีโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน (1 พ.ย.2560-30 ก.ย.2561) จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Cooling Tower จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.พ. 2561ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ windows 10 Pro จำนวน 10 ลิขสิทธิ์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน MS office 2016 Home and Student จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด inverter ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือและ CD รายงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการกำจัดหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเชิบปฏิบัติการ Mobile Applicatiion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันการโจมตีจากอินเตอร์เน็ต (FortiGate 200B) โดยว๊ธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พื้นที่ 3.5.5 ตารางเมตร ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการกระจายของสารเติมเต็มในนางคงรูปและยางคอมปาวด์
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมออกแบบและจัดแสดงภาพ 3 มิติบรรจุภัณฑ์ (บ.62/2560)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณืประกอบ (บ.51/2561 ครั้งที่2)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทางการแพทย์
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา ปั๊มน้ำอาคาร ขนาด 150 GPM พร้อมติดตั้ง
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ ([บ.9/2560 ครั้งที่2)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช (บ.7/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองแบบจำลองระบบบำบัดไร้อากาศแบบเอสแอลบีอาร์ เอบีอาร์ และเอสแอลบีอาร์ยูเอเอสบีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบตรวจสอบ (บ.6/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์ (บ.4/2560)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็ดและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงนวิจัย (คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค,เครื่องพิมพ์,สแกนเนอร์) บ1.2560
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (บ.16/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย (บ.16/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.30/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน (บ.29/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติ(บ.26/2561 ครั้งที่2)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคระาห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง (บ.25/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของการผลิตสารสำคัญจากโพรไบโอติกแบบต่อเนื่อง (บ.20/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระดับจีโนม (บ.41/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ บ.40/2561
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความต้านแรงกด บ.43/2561
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ 5950 ชุด บัตรอวยพร 4200ใบ สมุดบันทึก3250 เล่ม กล่องใส่ชุดอวยพร 1750 กล่อง (บ.45/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดนำ้เสีย อาคาร CANTEEN (บ.87/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารพิษวิทยา กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมที่จอดรถ (บ.83/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร (บ.78/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไปโอเมทานอลจากแก๊สชีวภาพ (บ.14/2560)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องปฏิกรณ์และรบบควบคุมสำหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในระดับห้องปฏิบัติการ
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยกไฟฟ้า (บ.33/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ (บ.13/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผลการเสนอราคา บ.3/2561
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้อ (บ.23/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำรหับทดสอบอาหารปลอมปน (บ.44/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (บ.36/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.27/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกด้วยการเป่า (บ.88/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า (บ.10/2561 (ครั้งที่2)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่่องกระตุกหัวใจ (บ.57/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือเปรียบเทียบแลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (บ.79/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง (Compressive Force Transducers)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น(บ.5/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอันโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา เครื่่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลาง ความดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความจุไฟ้ฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าที่ค่าความละเอียดสูง (Precision LCR Meter)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้เสนอราคา ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด (บ.28/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (บ.48/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทำความเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง (วันที่1 ธ.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2561) บ.37/2561
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ (บ.82/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์(Organic Elemental Analyzer) บ.15/2561 (ครั้งที่2)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่าย ตามมาตรฐาน OECD 201 (บ.61/2561)
  20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
  20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
  20 ม.ค. 2555ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ พด.ป.28/2554 (ครั้งที่ 2)
  28 เม.ย 2554ประกาศขายทอดตลาด
  26 เม.ย 2554ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
  24 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.7/2554(ครั้งที่ 2)
  18 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.2/2554(ครั้งที่ 2)
  17 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.17/2554
  09 ธ.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.8/2554
  01 ธ.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.3/2554
  01 ธ.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.9/2554
  14 ต.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.22/2553
  11 ต.ค. 2553ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาออกแบบการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
  30 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.23/2553
  23 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2553
  14 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.20/2553
  31 ส.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.16/2553
  02 ส.ค. 2553ประกาศผลชนะ พด.ป.18/2552 (ครั้งที่ 3)
  02 ส.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.17/2552 (ครั้งที่ 3)
  21 ก.ค. 2553ประกาศผล พด.90/2553
  09 ก.ค. 2553ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
  06 ก.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ
  18 มิ.ย. 2553ยกเลิกประกาศฯ พด.ป.18/2552
  18 มิ.ย. 2553ยกเลิกประกาศฯ พด.ป.17/2552 (ครั้งที่ 2)
  10 มิ.ย. 2553ประกาศผล พด.ป.25/2552(ครั้งที่ 3)
  10 ก.พ. 2553ประกาศผล พด.ป.11/2553(ครั้งที่ 2)
  02 ก.พ. 2553ประกาศผล พด.ป.23/2552 (ครั้งที่ 3)
  12 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.7/2553
  12 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.8/2553
  09 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.9/2553
  28 ส.ค. 2552ประกาศเชิญชวนเป็นที่ปรึกษา
  25 ส.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.9/2552
  13 ก.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.20/2552
  09 มิ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.6/2551 (ครั้งที่ 3)
  05 มิ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.16/2552
  04 พ.ค 2552ประกาศผล พด.ป.4/2552 (ครั้งที่ 2)
  09 เม.ย 2552ประกาศผล พด.ป.1/2552(ครั้งที่ 3)
  17 มี.ค 2552ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ พด.ป.9/2552 (ครั้งที่ 2)
  17 มี.ค 2552ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ พด.ป.15/2552
  16 มี.ค 2552ประกาศผล พด.ป.13/2551(ครั้งที่ 2)
  12 มี.ค 2552ประกาศผล พด.ป.6/2552
  18 ก.พ. 2552ประกาศผล พด.ป.14/2552
  17 ก.พ. 2552ประกาศผล พด.ป.13/2552
  14 ม.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.10/2552
  06 พ.ย. 2551ประกาศผล พด.ป.12/2551
  06 พ.ย. 2551ประกาศผล พด.ป.14/2551
  28 ส.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.2/2551 (ครั้งที่ 3)
  15 ส.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.11/2551
  24 ก.ค. 2551ประกาศยกเลิก พด.ป.2/2551 (ครั้งที่ 2)
  24 ก.ค. 2551ประกาศยกเลิก พด.ป.10/2551
  20 มี.ค 2551ประกาศผล พด.ป.7/2551
  06 มี.ค 2551ประกาศผล พด.8/2551
  21 ม.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.2/2551

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)