ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด

วันนี้วันที่ 2018-12-13
สถานที่ติดต่อ : กองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง วว. โทรศัพท์ : 0 2577 9319-20
หรือทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของตนด้วย


(เรียงตามวันที่)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง
21 พ.ย. 2017 ถึง
24 พ.ย. 2017
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง
21 ธ.ค. 2017 ถึง
28 ธ.ค. 2017
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ระหว่าง
14 ส.ค. 2018 ถึง
17 ส.ค. 2018
ระหว่างวันทรา 14-17 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
16 ส.ค. 2018 ถึง
21 ส.ค. 2018
รับฟังคำวิจารย์ 16 -21/08/2561
ระหว่าง
21 ส.ค. 2018 ถึง
24 ส.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2018 ถึง
30 ส.ค. 2018
รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2018 ถึง
31 ส.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2018 ถึง
07 ก.ย. 2018
ระหว่างวันที่ 31/08 -7/09/2561
ระหว่าง
05 ก.ย. 2018 ถึง
10 ก.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2018 ถึง
12 ก.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2018 ถึง
12 ก.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2018 ถึง
10 ต.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2018 ถึง
17 ต.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 17 ต.ค.2561
ระหว่าง
16 ต.ค. 2018 ถึง
24 ต.ค. 2018
16-24/10/2561
ระหว่าง
02 พ.ย. 2018 ถึง
07 พ.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง
06 พ.ย. 2018 ถึง
09 พ.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. - 9 พ.ย.2561
ระหว่าง
11 ธ.ค. 2018 ถึง
14 ธ.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
10 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
12 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
วิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 16ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์รา่ง TOR วันที่ื 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่ 16/10 -1/11/2560
ระหว่าง
17 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
เผยแพร่ให้เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
17 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
ร่างประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่ 24/10/2560 - 1/11/2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
วันที่ 24/10-2-11/2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560-1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
30 ต.ค. 2560 ถึง
03 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
01 พ.ย. 2560 ถึง
08 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๘ พฤศ๗ิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง
07 พ.ย. 2560 ถึง
14 พ.ย. 2560
ระหว่างประชาพิจารณ์
ระหว่าง
08 พ.ย. 2560 ถึง
13 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
14 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตงานTOR วันที่ 9-14 พย.2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
10 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง
10 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง
13 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
16 พ.ย. 2560 ถึง
21 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
20 พ.ย. 2560 ถึง
23 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
21 พ.ย. 2560 ถึง
24 พ.ย. 2560
ประกาศให้วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง
22 พ.ย. 2560 ถึง
27 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 22-27 พย.2560
ระหว่าง
29 พ.ย. 2560 ถึง
04 ธ.ค. 2560
รับฟัง 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง
29 พ.ย. 2560 ถึง
04 ธ.ค. 2560
รับฟังวิจารณ์ 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง
30 พ.ย. 2560 ถึง
07 ธ.ค. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
ระหว่าง
08 ธ.ค. 2560 ถึง
14 ธ.ค. 2560
ระหว่าง
21 ธ.ค. 2560 ถึง
26 ธ.ค. 2560
รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธค.2560
ระหว่าง
09 ม.ค. 2561 ถึง
12 ม.ค. 2561
รับฟังการวิจาร์ณระหว่างวันที่ 9-12 มค.2561
ระหว่าง
15 ม.ค. 2561 ถึง
18 ม.ค. 2561
รับฟังวิจารณ์ วันที่ 15-18 มกราคา 2561
ระหว่าง
22 ม.ค. 2561 ถึง
25 ม.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
31 ม.ค. 2561 ถึง
07 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง
31 ม.ค. 2561 ถึง
07 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง
06 ก.พ. 2561 ถึง
09 ก.พ. 2561
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
08 ก.พ. 2561 ถึง
13 ก.พ. 2561
รับฟังการวิจารณื TOR วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
12 ก.พ. 2561 ถึง
15 ก.พ. 2561
รับฟังการวิจารณ์ TOR วันที่ 12-15 กพ.2561
ระหว่าง
16 ก.พ. 2561 ถึง
21 ก.พ. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
21 ก.พ. 2561 ถึง
26 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 21-26 กพ.2561
ระหว่าง
26 ก.พ. 2561 ถึง
06 ก.พ. 2561
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง
26 ก.พ. 2561 ถึง
06 มี.ค 2561
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง
27 มี.ค 2561 ถึง
03 เม.ย 2561
วิจารย์ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561-03/04/2561
ระหว่าง
10 พ.ค 2561 ถึง
18 พ.ค 2561
วันที่ประกาศ 10/05/2561 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 18/05/2561
ระหว่าง
02 ก.ค. 2561 ถึง
06 ก.ค. 2561
ประชาวิจารณ์ ร่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
ระหว่าง
15 ส.ค. 2561 ถึง
20 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
21 ส.ค. 2561 ถึง
24 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่23-28 สค.2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
วิจารณ์ คุณลักษณะ (TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง
24 ส.ค. 2561 ถึง
29 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
24 ส.ค. 2561 ถึง
29 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 28 -31 /08/2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 28-31/08/2561
ระหว่าง
29 ส.ค. 2561 ถึง
03 ก.ย. 2561
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง
29 ส.ค. 2561 ถึง
03 ก.ย. 2561
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง
30 ส.ค. 2561 ถึง
04 ก.ย. 2561
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง
30 ส.ค. 2561 ถึง
04 ก.ย. 2561
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
05 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 31 สค.2561 ถึง วันที่ 5 กย.2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
05 ก.ย. 2561
ระหว่างวันที่ 31/08-5/09/2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
10 ส.ค. 2561
ระหว่าง 31/08-10/09/2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 -7 กันยายน 2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณืTOR ตั้งแต่วันที่ 4-7 กย.2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
วันที่ 04-07/092561
ระหว่าง
05 ก.ย. 2561 ถึง
10 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-10 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่6-11 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณฺตั้งแต่วันที่ 7 - 12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง
10 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561
ระหว่าง
11 ก.ย. 2561 ถึง
14 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กันยายน 2561
ระหว่าง
12 ก.ย. 2561 ถึง
17 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561
ระหว่าง
12 ก.ย. 2561 ถึง
17 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 กย.2561
ระหว่าง
13 ก.ย. 2561 ถึง
18 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 กย.2561
ระหว่าง
14 ก.ย. 2561 ถึง
19 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-19 กย.2561
ระหว่าง
18 ก.ย. 2561 ถึง
21 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 กย.2561
ระหว่าง
24 ก.ย. 2561 ถึง
28 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ็ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง
25 ก.ย. 2561 ถึง
28 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กันยายน 2561
ระหว่าง
28 ก.ย. 2561 ถึง
03 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28กย.2561ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง
28 ก.ย. 2561 ถึง
03 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28 กย.2561 ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง
01 ต.ค. 2561 ถึง
05 ต.ค. 2561
รับฟัง 1-5/10/2561
ระหว่าง
01 ต.ค. 2561 ถึง
04 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
02 ต.ค. 2561 ถึง
08 ต.ค. 2561
วันที่ 2-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
03 ต.ค. 2561 ถึง
09 ต.ค. 2561
รับฟังคำวิจารย์ 03-09/10/2561
ระหว่าง
03 ต.ค. 2561 ถึง
08 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
04 ต.ค. 2561 ถึง
09 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
11 ต.ค. 2561
ตั้งแต่ 05-11/10/2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
10 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5- 10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
08 ต.ค. 2561 ถึง
11 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหว่าง
09 ต.ค. 2561 ถึง
12 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตค.2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
ตั้งแต่งวันที 10-17/10/2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
วิจารณ์ 10-17/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
รับฟังวิจารณ์ 11-17/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตค.2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
18 ต.ค. 2561
ตั้งแต่ 11-18/10/2561
ระหว่าง
12 ต.ค. 2561 ถึง
19 ต.ค. 2561
12-19/10/2561
ระหว่าง
19 ต.ค. 2561 ถึง
25 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
19 ต.ค. 2561 ถึง
25 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.- 25 ต.ค.2561
ระหว่าง
24 ต.ค. 2561 ถึง
29 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.- 29 ต.ค.2561
ระหว่าง
25 ต.ค. 2561 ถึง
30 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
25 ต.ค. 2561 ถึง
30 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 30 ต.ค.2561
ระหว่าง
30 ต.ค. 2561 ถึง
02 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง
30 ต.ค. 2561 ถึง
02 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง
01 พ.ย. 2561 ถึง
06 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง
01 พ.ย. 2561 ถึง
06 พ.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 1-6 พย.2561
ระหว่าง
02 พ.ย. 2561 ถึง
07 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง
02 พ.ย. 2561 ถึง
07 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง
06 พ.ย. 2561 ถึง
09 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.- 9 พ.ย.2561
ระหว่าง
07 พ.ย. 2561 ถึง
12 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย - 12 พ.ย.2561
ระหว่าง
08 พ.ย. 2561 ถึง
13 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.- 13 พ.ย.2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
14 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
15 พ.ย. 2561
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
15 พ.ย. 2561
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
14 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง
19 พ.ย. 2561 ถึง
22 พ.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 พย.2561
ระหว่าง
19 พ.ย. 2561 ถึง
23 พ.ย. 2561
วันที่ 19-23/11/2561
ระหว่าง
26 พ.ย. 2561 ถึง
30 พ.ย. 2561
ประกาศร่างวิจารณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง
27 พ.ย. 2561 ถึง
30 พ.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 27-30 พย.2561
ระหว่าง
29 พ.ย. 2561 ถึง
04 ธ.ค. 2561
ประกาศร่าง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
29 พ.ย. 2561 ถึง
04 ธ.ค. 2561
ประกาศ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
04 ธ.ค. 2561 ถึง
11 ธ.ค. 2561
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธค.2561
ระหว่าง
06 ธ.ค. 2561 ถึง
12 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7- 13 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
ระหว่าง
11 ธ.ค. 2561 ถึง
14 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)