วว.เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ
วว.ลงนาม อบจ. เชียงราย นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
วว. จับมือ TCELS จัดสัมมนา “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”