บันทึกภาพการขอทราบความชัดเจนการปฏิรูปกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร./โทรสาร 02 577 9236

http://www.tistr.or.th/tistrunion/E-mail : maitree@tistr.or.th