')

กวท.

คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ


นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
กรรมการ

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
กรรมการ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
กรรมการ

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

ดร.เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา
กรรมการ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการ

นโยบาย กวท.  ปีงบประมาณ 2563-2564

นโยบายข้อ  1. วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve Industries) บนฐานเศรษฐกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ  2. ส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ในการสร้างงาน สร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม ดูแลคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ของประเทศ

นโยบายข้อ  3.  ขยายงานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ 

นโยบายข้อ 4  เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้เพื่อความมั่นคงทางด้านการเงินขององค์กร

นโยบายข้อ 5  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร เพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน


Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready