')

คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ผู้ว่าการ
e-mail : chutima@tistr.or.th

นายสายันต์ ตันพานิช
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
e-mail : sayan@tistr.or.th

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
e-mail : pratip@tistr.or.th

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม
e-mail : pattra_m@tistr.or.th

ดร.อาภากร สุปัญญา
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม
e-mail : apakorn@tistr.or.th

ดร.จิตรา ชัยวิมล
รองผู้ว่าการบริหาร
e-mail : jittra@tistr.or.th

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready